logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 24.08.2021 r.

Uchwała podjęta na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 24 sierpnia 2021 roku

1)      uchwała nr XXXIII/305/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2021-2026.

2)      uchwała nr XXXIII/306/21 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023.

3)      uchwała nr XXXIII/307/21 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 "Rynek Pracy" Działanie 1.6 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.

4)      uchwała nr XXXIII/308/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Widziszewie.

5)      uchwała nr XXXIII/309/21 zmieniająca uchwałę nr XXII/225/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku.

6)      uchwała nr XXXIII/310/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

7)      uchwała nr XXXIII/311/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Nietążkowie.

8)      uchwała nr XXXIII/312/21 w sprawie upoważnienia przedstawiciela Powiatu Kościańskiego do działania w ramach Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

9)      uchwała nr XXXIII/313/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

10)  uchwała nr XXXIII/314/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029

11)  uchwała nr XXXIII/315/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2021 r.

12)  uchwała nr XXXIII/316/21 w sprawie wsparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.

13)  uchwała nr XXXIII/317/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

14)  uchwała nr XXXIII/318/21 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udzielania dotacji na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego.

15)  uchwała nr XXXIII/319/21 w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-08-30 09:58:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-08-30 10:04:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-09-08 08:34:53)
Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 01.07.2021 r.

Uchwała podjęta na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 1 lipca 2021 roku

uchwała nr XXXII/304/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-07-08 10:06:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-07-08 10:06:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-07-08 10:06:48)
Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 23.06.2021 r.

1)      uchwała nr XXXI/293/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania,

2)      uchwała nr XXXI/294/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok,

3)      uchwała nr XXXI/295/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

4)      uchwała nr XXXI/296/21 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,

5)      uchwała nr XXXI/297/21 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego"

6)      uchwała nr XXXI/298/21 w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach,

7)      uchwała nr XXXI/299/21 w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego,

8)      uchwała nr XXXI/300/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

9)      uchwała nr XXXI/301/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029,

10)  uchwała nr XXXI/302/21 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,

11)  uchwała nr XXXI/303/21 w sprawie powierzenia Gminie Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-06-25 11:34:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-06-25 11:38:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-06-25 11:38:19)
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 02.06.2021 r.

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 2 czerwca 2021 roku

1)      uchwała nr XXX/285/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

2)      uchwała nr XXX/286/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok,

3)      uchwała nr XXX/287/21 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok,

4)      uchwała nr XXX/288/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

5)      uchwała nr XXX/289/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030,

6)      uchwała nr XXX/290/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu,

7)      uchwała nr XXX/291/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. udostępnienia informacji publicznej),

8)      uchwała nr XXX/292/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. procedur zamówień publicznych).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-06-10 08:21:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-06-10 08:21:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-06-14 12:23:30)
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 28.04.2021 r.

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 28 kwietnia 2021 roku

1)      uchwała nr XXIX/277/21 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.,

2)      uchwała nr XXIX/278/21 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok,

3)      uchwała nr XXIX/279/21 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.,

4)      uchwała nr XXIX/280/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej  w Nielęgowie,

5)      uchwała nr XXIX/281/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych  w Gryżynie,

6)      uchwała nr XXIX/282/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

7)      uchwała nr XXIX/283/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030,

8)      uchwała nr XXIX/284/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-05-06 11:03:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-05-06 11:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-05-06 11:07:48)
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 30.03.2021 r.

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 marca 2021 roku

1)      uchwała nr XXVIII/274/21 w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

2)      uchwała nr XXVIII/275/21 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

3)      uchwała nr XXVIII/276/21 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-04-01 10:01:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-04-01 10:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-04-01 10:09:41)
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 10.03.2021 r.

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 10 marca 2021 roku

1)      uchwała nr XXVII/252/21 zmieniająca uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

2)      uchwała nr XXVII/253/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

3)      uchwała nr XXVII/254/21 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023”,

4)      uchwała nr XXVII/255/21 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

5)      uchwała nr XXVII/256/21 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

6)      uchwała nr XXVII/257/21 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku,

7)      uchwała nr XXVII/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu,

8)      uchwała nr XXVII/259/21 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

9)      uchwała nr XXVII/260/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

10)  uchwała nr XXVII/261/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030,

11)  uchwała nr XXVII/262/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan,

12)  uchwała nr XXVII/263/21 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego,

13)  uchwała nr XXVII/264/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,

14)  uchwała nr XXVII/265/21 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego,

15)  uchwała nr XXVII/266/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

16)  uchwała nr XXVII/267/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania,

17)  uchwała nr XXVII/268/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania,

18)  uchwała nr XXVII/269/21  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku,

19)  uchwała nr XXVII/270/21  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku,

20)  uchwała nr XXVII/271/21  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku,

21)  uchwała nr XXVII/272/21  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku,

22)  uchwała nr XXVII/273/21  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:51:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-12 12:06:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-25 07:12:11)
Uchwała podjęta na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 22.02.2021 r.

Uchwała podjęta na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 22 lutego 2021 roku

 

uchwała nr XXVI/251/21 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:30:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:30:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:30:34)
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 03.02.2021 r.

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 3 lutego 2021 roku

1)      uchwała nr XXV/249/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

2)      uchwała nr XXV/250/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:26:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:26:27)
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 20.01.2021 r.

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 20 stycznia 2021 roku

 

1)      uchwała nr XXIV/246/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku,

2)      uchwała nr XXIV/247/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

3)      uchwała nr XXIV/248/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:22:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:22:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-12 11:22:42)