logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 10.03.2021 r.

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 10 marca 2021 roku

1)      uchwała nr XXVII/252/21 zmieniająca uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

2)      uchwała nr XXVII/253/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

3)      uchwała nr XXVII/254/21 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023”,

4)      uchwała nr XXVII/255/21 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

5)      uchwała nr XXVII/256/21 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

6)      uchwała nr XXVII/257/21 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku,

7)      uchwała nr XXVII/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu,

8)      uchwała nr XXVII/259/21 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

9)      uchwała nr XXVII/260/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

10)  uchwała nr XXVII/261/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030,

11)  uchwała nr XXVII/262/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan,

12)  uchwała nr XXVII/263/21 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego,

13)  uchwała nr XXVII/264/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,

14)  uchwała nr XXVII/265/21 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego,

15)  uchwała nr XXVII/266/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

16)  uchwała nr XXVII/267/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania,

17)  uchwała nr XXVII/268/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania,

18)  uchwała nr XXVII/269/21  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku,

19)  uchwała nr XXVII/270/21  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku,

20)  uchwała nr XXVII/271/21  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku,

21)  uchwała nr XXVII/272/21  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku,

22)  uchwała nr XXVII/273/21  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.