logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 23.06.2021 r.

1)      uchwała nr XXXI/293/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania,

2)      uchwała nr XXXI/294/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok,

3)      uchwała nr XXXI/295/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

4)      uchwała nr XXXI/296/21 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,

5)      uchwała nr XXXI/297/21 w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego"

6)      uchwała nr XXXI/298/21 w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach,

7)      uchwała nr XXXI/299/21 w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego,

8)      uchwała nr XXXI/300/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

9)      uchwała nr XXXI/301/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029,

10)  uchwała nr XXXI/302/21 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,

11)  uchwała nr XXXI/303/21 w sprawie powierzenia Gminie Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.