logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 24.08.2021 r.

Uchwała podjęta na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 24 sierpnia 2021 roku

1)      uchwała nr XXXIII/305/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2021-2026.

2)      uchwała nr XXXIII/306/21 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023.

3)      uchwała nr XXXIII/307/21 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 "Rynek Pracy" Działanie 1.6 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.

4)      uchwała nr XXXIII/308/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Widziszewie.

5)      uchwała nr XXXIII/309/21 zmieniająca uchwałę nr XXII/225/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku.

6)      uchwała nr XXXIII/310/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

7)      uchwała nr XXXIII/311/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Nietążkowie.

8)      uchwała nr XXXIII/312/21 w sprawie upoważnienia przedstawiciela Powiatu Kościańskiego do działania w ramach Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

9)      uchwała nr XXXIII/313/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

10)  uchwała nr XXXIII/314/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029

11)  uchwała nr XXXIII/315/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2021 r.

12)  uchwała nr XXXIII/316/21 w sprawie wsparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.

13)  uchwała nr XXXIII/317/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

14)  uchwała nr XXXIII/318/21 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udzielania dotacji na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego.

15)  uchwała nr XXXIII/319/21 w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.