logo
ucho   logo bip
2012 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2012 ROK
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
2012 ROK

 

 
Zarządzenie Nr 1/12 Starosty Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 
 
Zarządzenie Nr 2/12 Starosty Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Procedury rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 3/12 Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty
 
Zarządzenie Nr 4/12 Starosty Kościańskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Starym Luboszu
 
Zarządzenie Nr 5/12 Starosty Kościańskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
 
Zarządzenie Nr  6/12Starosty Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Kościańskiego i udział w Komitetach Honorowych
 
Zarządzenie Nr 7/12 Starosty Kościańskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 8/12 Starosty Kościańskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 9/12 Starosty Kościańskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 10/12 Starosty Kościańskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 11/12 Starosty Kościańskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie trybu i zasad tworzenia aktów prawnych   
 
Zarządzenie Nr 12/12 Starosty Kościańskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kościanie elektronicznego obiegu dokumentów
 
Zarządzenie Nr 13/12  Starosty Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego w roku 2012
 
Zarządzenie Nr 14/12  Starosty Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową
 
Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 16/12 Starosty Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego
 
Zarządzenie Nr 17/12 Starosty Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.  
 
Zarządzenie Nr 18/12 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.  
 
Zarządzenie Nr 19/12 Starosty Kościańskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Starym Luboszu 
 
Zarządzenie Nr 20/12 Starosty Kościańskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 21/12 Starosty Kościańskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie parkingu na 28 miejsc przy budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
 
Zarządzenie Nr 22/12 Starosty Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Kościanie Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS)
 
Zarządzenie Nr 23/12 Starosty Kościańskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
 
Zarządzenie Nr 24/12 Starosty Kościańskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wykazu gruntu rolnego położonego w Wonieściu przeznaczonego do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 
Zarządzenie Nr 25/12 Starosty Kościańskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 26/12 Starosty Kościańskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.  
 
Zarządzenie Nr 27/12 Starosty Kościańskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno - Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie   
 
Zarządzenie Nr 28/12 Starosty Kościańskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie przetargu na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wonieściu
 
Zarządzenie Nr 29/12 Starosty Kościańskiego z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie określenia procedury uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zarządzenie Nr 30/12 Starosty Kościańskiego z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 31/12 Starosty Kościańskiego z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 32/12 Starosty Kościańskiego z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z przejmowaniem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi oraz instrukcji postępowania dotyczącej przepadku pojazdu na rzecz powiatu
 
Zarządzenie Nr 33/12 Starosty Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 34/12 Starosty Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 35/12 Starosty Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Starym Luboszu
 
Zarządzenie Nr 36/12 Starosty Kościańskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 37/12 Starosty Kościańskiego z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
 
Zarządzenie Nr 38/12 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z przejmowaniem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi oraz procedury postępowania z pojazdami, które stały się własnością Powiatu Kościańskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku
 
Zarządzenie Nr 39/12 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno - Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 40/12 Starosty Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  
 
Zarządzenie Nr 41/12 Starosty Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo księgowych
 
Zarządzenie Nr 42/12 Starosty Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji" POKL.06.01.01-30-085/11
 
Zarządzenie Nr 43/12 Starosty Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 44/12 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kościanie przy ul. Południowej przeznaczonej do zbycia
 
Zarządzenie Nr 45/12  Starosty Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Kościańskiego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
 
Zarządzenie Nr 46/12 Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Śmigla o ustalenie strefy płatnego parkowania
 
Zarządzenie Nr 47/12 Starosty Kościańskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestru budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali, okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych oraz zmiany przebiegu granic obrębów ewidencyjnych na obszarze części gminy Śmigiel
 
Zarządzenie Nr 48/12 Starosty Kościańskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 49/12 Starosty Kościańskiego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wyznczenia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 
Zarządzenie Nr 50/12 Starosty Kościańskiego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek w Starym Luboszu
 
Zarządzenie Nr 51/12 Starosty Kościańskiego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż działek w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 52/12 Starosty Kościańskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościanie i powołania nowego członka
 
Zarządzenie Nr 53/12 Starosty Kościańskiego z dnia 27 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 54/12 Starosty Kościańskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 55/12 Starosty Kościańskiego z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i zasad tworzenia aktów prawnych
 
Zarządzenie Nr 56/12 Starosty Kościańskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.  
 
Zarządzenie Nr 57/12 Starosty Kościańskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 58/12 Starosty Kościańskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
 
Zarządzenie Nr 59/12 Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przetargu na sprzedaż działki Skarbu Państwa położonej w Kościanie przy ul. Południowej  
 
Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 61/12 Starosty Kościańskiego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg na lata 2013 - 2015 r. 
 
Zarządzenie Nr 62/12 Starosty Kościańskiego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji zaleceń pokontrolnych oraz postępowania z dokumentacją kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 63/12 Starosty Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zielonych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 64/12 Starosty Kościańskiego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 65/12 Starosty Kościańskiego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kościanie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 66/12 Starosty Kościańskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 67/12 Starosty Kościańskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.  
 
Zarządzenie Nr 68/12 Starosty Kościańskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 69/12 Starosty Kościańskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 70/12 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 71/12 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 72/12 Starosty Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń faksujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie na rok 2013
 
Zarządzenie Nr 73/12 Starosty Kościańskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 74/12 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 75/12 Starosty Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 76/12 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 77/12 Starosty Kościańskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 r.
 
Zarządzenie Nr 78/12 Starosty Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 
Zarządzenie Nr 79/12 Starosty Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Rozwój Daje Radość - idywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie"
 
Zarządzenie Nr 80/12 Starosty Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany stosowania Procedury Windykacji Należności 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2012-02-01 14:53:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2013-01-23 11:07:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2013-01-23 11:06:58)