logo
ucho   logo bip
2013 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2013 ROK
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
2013 ROK

 
Zarządzenie Nr 1/13 Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 2/13 Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 3/13 Starosty Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 4/13 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 5/13 Starosty Kościańskiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 6/13 Starosty Kościańskiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 
Zarządzenie Nr 7/13 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 8/13 Starosty Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 9/13 Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Starym Luboszu
 
Zarządzenie Nr 10/13 Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu przy ul. Bocznej i Klonowej
 
Zarządzenie Nr 11/13 Starosty Kościańskiego z dnia 11 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie   
 
Zarządzenie Nr 12/13 Starosty Kościańskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 13/13 Starosty Kościańskiego z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 14/13 Starosty Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Procedury Windykacji Należności
 
Zarządzenie Nr 15/13 Starosty Kościańskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 16/13 Starosty Kościańskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 17/13 Starosty Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działki położonej w Kościanie przy ul. Południowej
 
Zarządzenie Nr 18/13 Starosty Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania Procedury odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi zadań  
 
Zarządzenie Nr 19/13 Starosty Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
 
Zarządzenie Nr 20/13 Starosty Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 21/13 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie kościańskim
 
Zarządzenie Nr 22/13 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 23/13 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Ochrony Informacji Niejawnych i Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
 
Zarządzenie Nr 24/13 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw przygotowania materiałów promocyjnych i promocji powiatu w Biurze Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kościanie   
  
Zarządzenie Nr 25/13 Starosty Kościańskiego z dnia 2 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 
Zarządzenie Nr 26/13 Starosty Kościańskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 27/13 Starosty Kościańskiego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Starym Luboszu
 
Zarządzenie Nr 28/13 Starosty Kościańskiego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jerce przeznaczonej do zbycia
 
 Zarządzenie Nr 29/13 Starosty Kościańskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 
Zarządzenie Nr 30/13 Starosty Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 31/13 Starosty Kościańskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 32/13 Starosty Kościańskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiglu
 
 Zarządzenie Nr 33/13 Starosty Kościańskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kokorzynie
 
Zarządzenie Nr 34/13 Starosty Kościańskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 35/13 Starosty Kościańskiego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 36/13 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia - działki nr 4423 położonej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 37/13 Starosty Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż działki położonej w Kościanie przy ul. Południowej 
 
Zarządzenie Nr 38/13 Starosty Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania Pani Marii Pajkert z funkcji członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  
 
Zarządzenie Nr 39/13 Starosty Kościańskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż działek położonych w Starym Luboszu
 
Zarządzenie Nr 40/13 Starosty Kościańskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jerce
 
Zarządzenie Nr 41/13 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej
 
Zarządzenie Nr 42/13 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kokorzynie
 
Zarządzenie Nr 43/13 Starosty Kościańskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Kościuszki
 
Zarządzenie Nr 44/13 Starosty Kościańskiego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 45/13 Starosty Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Bocznej i Klonowej  
 
Zarządzenie Nr 46/13 Starosty Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.  
 
Zarządzenie Nr 47/13 Starosty Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Nr 48/13 Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia bazy ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali oraz weryfikacji danych ewidencyjnych  
 
Zarządzenie Nr 49/13 Starosty Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż działki położonej w Kościanie przy ul. Południowej
 
Zarządzenie Nr 50/13 Starosty Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia VIII przetargu na sprzedaż działek położonych w Starym Luboszu
 
Zarządzenie Nr 51/13 Starosty Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 52/13 Starosty Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przteargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jerce
 
Zarządzenie Nr 53/13 Starosty Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 54/13 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogloszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kokorzynie
 
Zarządzenie Nr 55/13 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie powiatu kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 56/13 Starosty Kościańskiego z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 57/13 Starosty Kościańskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Staże zagraniczne uczniów i uczennic ZSP w Kościanie - doskonaleniem kompetencji i uzyskiwaniem mobilności zawodowej - ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37648"  
 
Zarządzenie Nr 58/13 Starosty Kościańskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zespołu dokonującego oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej
 
Zarządzenie Nr 59/13 Starosty Kościańskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 60/13 Starosty Kościańskiego z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 61/13 Starosty Kościańskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 62/13 Starosty Kościańskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 63/13 Starosty Kościańskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia VII przetargu na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Bocznej i Klonowej
 
Zarządzenie Nr 64/13 Starosty Kościańskiego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 65/13 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jerce
 
Zarządzenie Nr 66/13 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr  67/13 Starosty Kościańskiego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 68/13 Starosty Kościańskiego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 69/13 Starosty Kościańskiego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu: "Swoje chwalimy, czeskie też znamy - ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37919"
 
Zarządzenie Nr 70/13 Starosty Kościańskiego z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.  
 
Zarządzenie Nr 71/13 Starosty Kościańskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.  
 
Zarządzenie Nr 72/13 Starosty Kościańskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwetaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 73/13 Starosty Kościańskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 74/13 Starosty Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 75/13 Starosty Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń faksujących na potrzeby Starostwa Powiatowego na rok 2014
 
Zarządzenie Nr 76/13 Starosty Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 77/13 Starosty Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 78/13  Starosty Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2013 r.
 
Zarządzenie Nr 79/13  Starosty Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2013-01-23 13:48:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-01-02 07:42:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2014-01-02 07:42:24)