logo
ucho   logo bip
Tryb działania Zarządu
TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

DZIAŁ VII. STATUTU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy zarządu

 

§ 63. 1. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu i liczy pięciu członków.

2. W skład zarządu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób.

§ 64. Pracownikami samorządowymi spośród członków zarządu są starosta i wicestarosta, z którymi stosunek pracy nawiązuje się na podstawie wyboru.

§ 65. Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,

2) określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,

3) przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad,

4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

§ 66. 1. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

2. Do obowiązków członka zarządu należy:

1) udział w posiedzeniach zarządu,

2) realizacja zadań wynikających z uchwał rady i zarządu,

3) przygotowywanie materiałów na posiedzenia zarządu, stosownie do zakresu zadań,

4) realizacja zadań powierzonych przez zarząd.

3. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

4. W razie potrzeby, starosta może zwołać posiedzenie zarządu w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.

5. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej trzech członków zarządu, w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku. We wniosku należy określić porządek obrad i dołączyć niezbędne projekty uchwał.

§ 67. 1. Posiedzenia zarządu zwołuje i im przewodniczy starosta lub wicestarosta. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć przewodniczący rady.

2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu z głosem stanowiącym, a sekretarz i skarbnik powiatu - z głosem doradczym.

3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.

4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.

§ 68. 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie, stanowiska zarządu i postanowienia.

3. Uchwały zarządu podpisuje przewodniczący zarządu. W przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu, uchwały podpisuje zastępca przewodniczącego zarządu.

4. Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.

6. W sprawach dotyczących gospodarowania środkami publicznymi uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym i imiennym.

7. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez podniesienie ręki i odnotowanie w protokole czy członek zarządu oddał głos "za", "przeciw" czy "wstrzymał się od głosu".

§ 69. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.

§ 70. 1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.

3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez zarząd.

4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.

5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.

6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd.

7. Zarząd udostępnia protokoły ze swoich posiedzeń do publicznego wglądu, o ile nie narusza to przepisów o tajemnicach prawnie chronionych albo ochronie danych osobowych.

8. Organy kontrolujące działalność zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał zarządu.

§ 71. Starosta składa radzie na każdej sesji pisemne sprawozdanie z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2003-07-24 13:06:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-11-25 07:22:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-02-05 10:59:30)