logo
ucho   logo bip
2007 rok
Uchwały podjęte na 44 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 44/228/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli realizowanych w 2007 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2.   Uchwała nr 44/229/07Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007.
3.   Uchwała nr 44/230/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała nr 44/231/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
5.   Uchwała nr 44/232/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2007.
6.   Uchwała nr 44/233/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-01-07 13:32:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-01-09 11:41:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-01-09 11:41:27)
Uchwały podjęte na 43 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 43/224/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia na rok 2008 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2.   Uchwała nr 43/225/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007.
3.   Uchwała nr 43/226/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała nr 43/227/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-01-07 13:20:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-01-08 07:18:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-01-07 13:20:30)
Uchwały podjęte na 42 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 42/217/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie.
2.   Uchwała nr 42/218/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków nie stanowiącego własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału środków pozostających na ten cel w budżecie Powiatu Kościańskiego.
3.   Uchwała nr 42/219/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2007 roku
4.   Uchwała nr 42/220/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie planu kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2008 roku.
5.   Uchwała nr 42/221/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 42/222/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała nr 42/223/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-12-19 08:39:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-12-19 10:31:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-12-19 08:39:59)
Uchwały podjęte na 41 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 41/207/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla gminy Kościan.
2.   Uchwała nr 41/208/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia położonej w Nietążkowie przy ul. Leśnej 11/1.
3.   Uchwała nr 41/209/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
4.   Uchwała nr 41/210/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia oraz określenia regulaminu pracy komisji.
5.   Uchwała nr 41/211/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30/153/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/2008 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański zmienionej uchwałą nr 34/171/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2007 r.
6.   Uchwała nr 41/212/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków nie stanowiącego własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału środków pozostających na ten cel w budżecie Powiatu Kościańskiego.
7.   Uchwała nr 41/213/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8.   Uchwała nr 41/214/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9.   Uchwała nr 41/215/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
10. Uchwała nr 41/216/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-12-12 10:26:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-12-19 08:33:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-12-12 10:30:07)
Uchwały podjęte na 40 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 40/206/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kościanie przy ul. Pl. Wolności.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-12-12 10:14:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-12-19 08:32:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-12-12 10:14:42)
Uchwały podjęte na 39 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 39/204/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za III kwartały 2007 roku.
2.   Uchwała 39/205/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-12-12 10:12:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-12-19 08:32:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-12-12 10:12:35)
Uchwały podjęte na 38 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała 38/200/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała nr 38/201/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała nr 38/202/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
4.   Uchwała nr 38/203/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-12-12 10:09:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-12-19 08:32:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-12-12 10:09:04)
Uchwały podjęte na 37 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 37/190/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
2.   Uchwała nr 37/191/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia "Informacji zbiorczej ze współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006".
3.   Uchwała nr 37/192/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zadania przeprowadzenia konkursu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie.
4.   Uchwała nr 37/193/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia do zawarcie umowy darowizny z ENEA Operator Spółki z o. o. Zakład Dystrybucji Energii, Rejon Dystrybucji Kościan ul. Północna 3.
5.   Uchwała nr 37/194/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia do zawarcie umowy darowizny z ENEA Operator Spółki z o. o. Zakład Dystrybucji Energii, Rejon Dystrybucji Kościan ul. Północna 3.
6.   Uchwała nr 37/195/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ubezpieczenia majątku i interesów Powiatu Kościańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
7.   Uchwała 37/196/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8.   Uchwała nr 37/197/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9.   Uchwała nr 37/198/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
10. Uchwała nr 37/199/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-11-13 09:23:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-11-15 07:49:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-11-15 07:48:45)
Uchwały podjęte na 36 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 36/185/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych  w 2007 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2.   Uchwała nr 36/186/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 35/179/07 z dnia 9 października 2007 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego.
3.   Uchwała nr 36/187/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 36/188/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała nr 36/189/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-10-25 12:24:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-10-31 08:06:15)
Uchwały podjęte na 35 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 35/177/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia dziennego czasu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
2.   Uchwała nr 35/178/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
3.   Uchwała nr 35/179/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego.
4.   Uchwała nr 35/180/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 1, do dróg gminnych.
5.   Uchwała nr 35/181/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 35/182/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień. 
7.   Uchwała nr 35/183/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
8.    Uchwała nr 35/184/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa i Modernizacja łazienek ogólnodostępnych w budynku pałacowym "Betania" w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-10-15 12:21:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-10-25 12:25:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-10-25 12:25:25)
Uchwały podjęte na 34 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
 
1.   Uchwała nr 34/171/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 30/153/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/2008 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała nr 34/172/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 34/173/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała nr 34/174/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
5.   Uchwała nr 34/175/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
6.   Uchwała nr 34/176/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 33/170/07 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2008 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-09-25 12:29:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-10-15 12:14:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-10-15 12:14:23)
Uchwały podjęte na 33 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 33/165/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Zarządowi Dróg Powiatowych w Kościanie.
2.   Uchwała nr 33/166/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego.
3.   Uchwała nr 33/167/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007.
4.   Uchwała nr 33/168/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała nr 33/169/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
6.   Uchwała nr 33/170/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2008 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-09-25 12:29:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-09-25 14:47:53)
Uchwały podjęte na 32 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 32/163/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2007 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały "pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Gostyńskiego".
2.   Uchwała nr 32/164/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, położonego w Nowym Borówku, gm. Czempiń.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-09-25 12:28:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-09-25 12:37:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-09-25 12:37:24)
Uchwały podjęte na 31 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 31/156/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I półrocze 2007 roku.
2.   Uchwała nr 31/157/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2007 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2007 rok.
3.   Uchwała nr 31/158/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2007 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały "pozbawienia drogi nr 4157P - ul. Staszica w Śremie od km 0+620 do km 0+948,50 kategorii drogi powiatowej".
4.   Uchwała nr 31/159/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Kościańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Służby Zdrowia lokalu użytkowego (apteki) położonego w Kościanie przy ulicy Plac Wolności 27.
5.   Uchwała nr 31/160/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Farnej.
6.   Uchwała nr 31/161/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała nr 31/162/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-08-30 11:25:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-09-10 12:13:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-09-10 11:30:49)
Uchwały podjęte na 30 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 30/150/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
2.   Uchwała nr 30/151/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.
3.   Uchwała nr 30/152/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Plac Wolności 27.
4.   Uchwała nr 30/153/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/2008 arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
5.   Uchwała nr 30/154/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 30/155/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-08-30 11:25:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-08-31 13:37:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-08-30 12:46:52)
Uchwały podjęte na 29 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 29/149/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kościańskiego za I półrocze 2007 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-08-30 11:24:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-08-31 13:34:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-08-30 12:43:24)
Uchwały podjęte na 28 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 28/146/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 196/709/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR".
2.   Uchwała nr 28/147/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 28/148/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-08-30 11:17:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-08-31 13:25:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-08-30 12:27:48)
Uchwały podjęte na 27 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 27/138/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 11/16/99 z dnia 5 maja 1999 roku w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej.
2.   Uchwała nr 27/139/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
3.   Uchwała nr 27/140/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie i dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
4.   Uchwała nr 27/141/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 196/709/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kościański w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR".
5.   Uchwała nr 27/142/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów komunikacji wodnej (szlak kajakowy) z funkcją melioracyjną, użytku ekologicznego oraz terenu obsługi ruchu turystycznego.
6.   Uchwała nr 27/143/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała nr 27/144/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8.   Uchwała nr 27/145/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
     
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-08-14 11:55:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-08-30 11:19:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-08-30 11:19:22)
Uchwały podjęte na 26 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 26/134/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego udzielenia i obsługi kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.500.000 PLN dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków na zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Remont i przebudowa sieci dróg powiatu kościańskiego - etap 1/3: droga powiatowa w miejscowości Lubiń).
2.   Uchwała nr 26/135/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie Ośrodkowi Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej - umowy najmu.
3.   Uchwała nr 26/136/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
4.   Uchwała nr 26/137/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-08-06 13:44:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-08-14 15:13:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-08-06 13:44:50)
Uchwały podjęte na 25 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 25/131/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
2.   Uchwała nr 25/132/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 25/133/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-08-06 13:42:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-08-14 15:13:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-08-06 13:42:08)
Uchwały podjęte na 24 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 24/127/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie przez dzieci i młodzież zamieszkałą na ternie sołectwa Nietążkowo.
2.   Uchwała nr 24/128/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Śmiglu przy ul. Farnej.
3.   Uchwała nr 24/129/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Plac Wolności nr 27.
4.   Uchwała nr 24/130/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-07-13 13:19:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-08-14 15:13:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-08-06 13:37:19)
Uchwały podjęte na 23 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1.   Uchwała nr 23/125/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała nr 23/126/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-06-20 14:16:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-07-05 07:38:33)
Uchwały podjęte na 22 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 22/119/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia Pani Grażynie Majchrzyckiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.
2.   Uchwała nr 22/120/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia zadań do programu "Wakacje na sportowo" i określenia wysokości środków przeznaczonych na ich organizację z budżetu powiatu kościańskiego.
3.   Uchwała nr 22/121/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała nr 22/122/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała nr 22/123/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała nr 22/124/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-06-20 14:16:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-07-05 07:37:43)
Uchwały podjęte na 21 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 21/113/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 77/252/04 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustanowienia stypendiów Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego oraz określenia zasad jego przyznawania.
2.   Uchwała nr 21/114/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Dyszkiewicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.
3.   Uchwała nr 21/115/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego.
4.   Uchwała nr 21/116/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działek położonych w Mościszkach.
5.   Uchwała nr 21/117/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Poznańskiej w Kościanie.
6.   Uchwała nr 21/118/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-06-20 14:15:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-06-29 11:14:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-06-29 11:13:58)
Uchwały podjęte na 20 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 20/111/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały dotyczącej pozbawienia drogi nr 3590P (Wolkowo - Goździchowo - Puszczykowo) w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej.
2.   Uchwała nr 20/112/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa lokalu biurowego na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy Al. Kościuszki 32 w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-06-20 14:15:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-06-21 14:34:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-06-21 12:22:00)
Uchwały podjęte na 19 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 19/105/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu.
2.   Uchwała nr 19/106/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3.   Uchwała nr 19/107/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Modernizacja budynku warsztatowego nr 4, przy ul. Młyńskiej w Kościanie.
4.   Uchwała nr 19/108/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała nr 19/109/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała nr 19/110/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-06-20 14:14:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-06-21 14:33:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-06-21 12:19:07)
Uchwały podjęte na 18 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 18/93/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
2.   Uchwała nr 18/94/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
3.   Uchwała nr 18/95/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Wsparcia w Kościanie.
4.   Uchwała nr 18/96/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I kwartał 2007 roku.
5.   Uchwała nr 18/97/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Wakacje na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
6.   Uchwała nr 18/98/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału zapisanych na ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego.
7.   Uchwała nr 18/99/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Nietążkowie i Śmiglu na okres 5 lat.
8.   Uchwała nr 18/100/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Plac Wolności nr 27.
9.   Uchwała nr 18/101/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie powołania zespołu monitorującego zadanie; "Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej 3969P w ciągu ulicy Poznańskiej w Kościanie".
10. Uchwała nr 18/102/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
11. Uchwała nr 18/103/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
12. Uchwała nr 18/104/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-06-20 14:14:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-06-21 14:33:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-06-21 12:10:39)
Uchwały podjęte na 17 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 17/82/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały "pozbawienia drogi nr 3582P (Biała Wieś - Sworzyce - Kąkolewo) w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej".
2.   Uchwała nr 17/83/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie, przy ul. Śmigielskiej (szkoła).
3.   Uchwała nr 17/84/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej.
4.   Uchwała nr 17/85/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie, na os. Konstytucji 3-Maja.
5.   Uchwała nr 17/86/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie, przy ul. Św. Ducha, Marcinkowskiego, Grodziskiej.
6.   Uchwała nr 17/87/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji.
7.   Uchwała nr 17/88/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Poznańskiej w Kościanie.
8.   Uchwała nr 17/89/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
9.   Uchwała nr 17/90/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
10. Uchwała nr 17/91/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
11. Uchwała nr 17/92/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2007.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-06-20 14:13:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-06-21 14:32:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-06-21 11:59:22)
Uchwały podjęte na 16 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 16/76/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji.
2.   Uchwała nr 16/77/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa lokalu biurowego na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy Al. Kościuszki 32 w Kościanie.
3.   Uchwała nr 16/78/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Mościszkach
4.   Uchwała nr 16/79/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych położonych w Nietążkowie i Śmiglu przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat.
5.   Uchwała nr 16/80/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007
6.    Uchwała nr 16/81/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-04-26 09:41:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-05-07 12:17:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-05-07 12:16:31)
Uchwały podjęte na 15 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 15/60/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Śmigielskiej.
2.   Uchwała nr 15/61/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie "za obwodnicą".
3.   Uchwała nr 15/62/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Kościanie - "Łazienki".
4.   Uchwała nr 15/63/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie, przy ul. Nacławskiej i Wyzwolenia.
5.   Uchwała nr 15/64/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Poladowo.
6.   Uchwała nr 15/65/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel, w rejonie ulicy Południowej.
7.   Uchwała nr 15/66/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Koszanowo.
8.   Uchwała nr 15/67/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2007 na realizację zadań powiatu kościańskiego w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz ochrony zdrowia.
9.   Uchwała nr 15/68/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
10. Uchwała nr 15/69/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
11. Uchwała nr 15/70/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
12. Uchwała nr 15/71/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 196/709/06 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
13. Uchwała nr 15/72/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 198/719/06 z dnia 08.11.2006 r. w sprawie przyznania stypendiów dla studentów z terenu powiatu kościańskiego w ramach działania 2,2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
14. Uchwała nr 15/73/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego.
15. Uchwała nr 15/74/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
16. Uchwała nr 15/75/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-04-26 09:28:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-04-26 10:24:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-04-26 10:23:48)
Uchwały podjęte na 14 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 14/51/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
2.   Uchwała nr 14/52/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
3.   Uchwała nr 14/53/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.
4.   Uchwała nr 14/54/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
5.   Uchwała nr 14/55/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
6.   Uchwała nr 14/56/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa i modernizacja bazy rehabilitacyjno-rekreacyjnej w budynku "Betania" w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, gm. Czempiń.
7.   Uchwała nr 14/57/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Poznańskiej w Kościanie.
8.   Uchwała nr 14/58/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
9.   Uchwała nr 14/59/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-03-29 13:34:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-04-12 13:45:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-04-12 11:11:58)
Uchwały podjęte na 13 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 13/48/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Cichowo.
2.   Uchwała nr 13/49/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 13/50/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-03-29 13:33:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-04-02 10:45:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-03-29 14:32:37)
Uchwały podjęte na 12 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 12/44/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Cichowo.
2.   Uchwała nr 12/45/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 12/46/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
4.   Uchwała nr 12/47/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kościańskiego w 2006 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-03-29 13:32:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-04-02 10:44:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-03-29 14:05:33)
Uchwały podjęte na 11 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 11/41/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 196/713/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski dotyczące udzielenia dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego.
2.   Uchwała nr 11/42/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej.
3.   Uchwała nr 11/43/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Mościszkach.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-03-29 13:31:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-04-02 10:47:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-03-29 13:45:58)
Uchwały podjęte na 10 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 10/36/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do zbycia położonego w Kościanie przy ul. Pl. Wolności 27.
2.   Uchwała nr 10/37/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 10/38/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała nr 10/39/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
5.   Uchwała nr 10/40/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-02-08 11:51:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-04-02 10:42:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-03-29 13:43:52)
Uchwały podjęte na 9 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 9/34/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
2.   Uchwała nr 9/35/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 47/163/03 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-02-08 11:51:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-04-02 10:41:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-03-29 13:40:25)
Uchwały podjęte na 8 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 8/32/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia sali gimnastyki korekcyjnej w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" w Śmiglu.
2.   Uchwała nr 8/33/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie częściowego umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-02-08 11:50:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-03-29 13:35:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-03-29 13:35:19)
Uchwały podjęte na 7 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 7/27/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczących prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego.
2.   Uchwała nr 7/28/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Poznańskiej w Kościanie na długości 2280 m.
3.   Uchwała nr 7/29/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 7/30/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
5.   Uchwała nr 7/31/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji budżetu powiatu kościańskiego w roku 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-02-08 11:50:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-02-14 10:07:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-02-13 14:40:18)
Uchwały podjęte na 6 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 6/25/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu.
2.   Uchwała nr 6/26/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-02-08 11:50:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-02-13 14:31:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-02-13 14:30:42)
Uchwały podjęte na 5 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 5/18/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 196/709/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
2.   Uchwała nr 5/19/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia na rok 2007 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
3.   Uchwała nr 5/20/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia na 2007 rok wysokości nagrody Starosty Kościańskiego przyznanej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała nr 5/21/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie planu kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2007 roku.
5.   Uchwała nr 5/22/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007.
6.   Uchwała nr 5/23/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2007.
7.   Uchwała nr 5/24/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2007.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-11 12:51:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-01-21 14:16:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-01-21 14:15:54)