logo
ucho   logo bip
2008 rok
Uchwały podjęte na 83 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 83/425/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2.   Uchwała Nr 83/426/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli realizowanych w 2008 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
3.   Uchwała Nr 83/427/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
4.   Uchwała Nr 83/428/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008.
5.   Uchwała Nr 83/429/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała Nr 83/430/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
7.   Uchwała Nr 83/431/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2008.
8.   Uchwała Nr 83/432/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-01-05 12:48:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-02-26 13:13:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-02-26 13:13:19)
Uchwały podjęte na 82 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 82/421/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009.
2.   Uchwała Nr 82/422/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 82/423/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 82/424/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-01-05 12:47:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-02-06 10:09:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-01-05 14:49:38)
Uchwały podjęte na 81 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 81/410/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie planu kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2009 roku.
2.   Uchwała Nr 81/411/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za III kwartały 2008 roku.
3.   Uchwała Nr 81/412/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia oraz określenia regulaminu pracy komisji.
4.   Uchwała Nr 81/413/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
5.   Uchwała Nr 81/414/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
6.   Uchwała Nr 81/415/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych powstałych z tytułu niezapłaconej dzierżawy gruntów rolnych.
7.   Uchwała Nr 81/416/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej 7/3.
8.   Uchwała Nr 81/417/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
9.   Uchwała Nr 81/418/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
10. Uchwała Nr 81/419/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.  
11. Uchwała Nr 81/420/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-01-05 12:46:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-02-06 10:08:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-01-05 14:48:01)
Uchwały podjęte na 80 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 80/404/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 80/405/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2009 roku poprzez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
3.   Uchwała Nr 80/406/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 79/401/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała Nr 80/407/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała Nr 80/408/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała Nr 80/409/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-12-11 13:03:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-02-06 10:08:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-12-11 13:03:29)
Uchwały podjęte na 79 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 79/395/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 79/396/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
3.   Uchwała Nr 79/397/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
4.   Uchwała Nr 79/398/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Kościańskiego projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kościańskiego - Aktualizacja na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015".
5.   Uchwała Nr 79/399/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Śmiglu ulica Dudycza.
6.   Uchwała Nr 79/400/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie szkolenia w auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
7.   Uchwała Nr 79/401/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8.   Uchwała Nr 79/402/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9.   Uchwała Nr 79/403/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-11-25 09:39:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-12-11 12:54:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-12-11 12:53:45)
Uchwały podjęte na 78 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 78/393/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 78/394/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-11-25 09:24:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-12-11 12:38:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-12-11 12:38:16)
Uchwały podjęte na 77 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 77/388/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 65/333/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kościański.
2.   Uchwała Nr 77/389/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 77/390/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 77/391/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
5.   Uchwała Nr 77/392/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-11-25 09:22:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-12-11 12:35:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-12-11 12:34:46)
Uchwały podjęte na 76 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 76/385/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie słupów linii napowietrznej w Nietążkowie.
2.   Uchwała Nr 76/386/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.    Uchwała Nr 75/387/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-10-24 10:00:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-12-11 12:07:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-12-11 12:06:40)
Uchwały podjęte na 75 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 75/378/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sierakowo - gmina Kościan.
2.   Uchwała nr 75/379/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
3.   Uchwała nr 75/380/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
4.   Uchwała nr 75/381/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w posiedzeniach Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
5.   Uchwała nr 75/382/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 75/383/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała nr 75/384/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-10-24 09:43:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-12-11 11:46:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-10-24 09:54:44)
Uchwały podjęte na 74 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 74/371/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego.
2.   Uchwała nr 74/372/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
3.   Uchwała nr 74/373/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.
4.   Uchwała nr 74/374/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w posiedzeniach Nadzwyczajnych i Walnych Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
5.   Uchwała nr 74/375/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 74/376/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała nr 74/377/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-10-24 09:40:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-12-11 11:41:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-10-24 09:43:44)
Uchwały podjęte na 73 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 73/365/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 września 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 54/272/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała nr 73/366/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 157/525/05 z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia lekarza uprawnionego do odbioru wniosków oraz wydawania opinii dotyczących skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3.   Uchwała nr 73/367/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 września 2008 roku w sprawie przeprowadzenia II przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Śmiglu na okres 4 lat.
4.   Uchwała nr 73/368/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 68/355/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
5.   Uchwała nr 73/369/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2008.
6.   Uchwała nr 73/370/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 września 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2009 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-09-19 10:31:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-09-22 11:13:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-09-19 10:31:57)
Uchwały podjęte na 71 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 71/362/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała nr 71/363/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała nr 71/364/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-09-19 10:16:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-09-22 11:13:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-09-22 08:16:36)
Uchwały podjęte na 69 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 69/359/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 65/333/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała nr 69/360/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
3.   Uchwała nr 69/361/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kościańskiego za I półrocze 2008 roku.
      Ciąg dalszy uchwały nr 69/361/08.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-08-27 11:59:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-09-22 11:13:20)
Uchwały podjęte na 68 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 68/350/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I półrocze 2008 roku.
2.   Uchwała nr 68/351/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2008 rok.
3.   Uchwała nr 68/352/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
4.   Uchwała nr 68/353/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
5.   Uchwała nr 68/354/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektu "Zadrzewienia dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego".
6.   Uchwała nr 68/355/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
7.   Uchwała nr 68/356/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8.   Uchwała nr 68/357/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9.   Uchwała nr 68/358/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-08-27 11:57:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-10-30 08:56:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-10-30 08:56:25)
Uchwały podjęte na 66 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 66/339/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2.   Uchwała nr 66/340/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
3.   Uchwała nr 66/341/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla gminy Czempiń.
4.   Uchwała nr 66/342/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie zaopiniowania programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czempiń.
5.   Uchwała nr 66/343/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Śmiglu na okres 4 lat.
6.   Uchwała nr 66/344/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie zgody na korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia w internacie szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przez Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy".
7.   Uchwała nr 66/345/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
8.   Uchwała nr 66/346/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
9.   Uchwała nr 66/347/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
10. Uchwała nr 66/348/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
11. Uchwała nr 66/349/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-08-01 08:49:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-09-22 11:11:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-09-22 08:24:22)
Uchwały podjęte na 65 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 65/333/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała nr 65/334/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański".
3.   Uchwała nr 65/335/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektu "Utworzenie punktu informacyjno-doradczego, dla osób zainteresowanych dalszym kształceniem".
4.    Uchwała nr 65/336/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektu "Rozbudowa budynku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu".
5.   Uchwała nr 65/337/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 65/338/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-07-15 09:01:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-07-16 11:24:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-07-15 09:01:09)
Uchwały podjęte na 64 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 64/332/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 62/323/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-07-15 08:48:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-07-16 11:24:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-07-15 08:48:35)
Uchwały podjęte na 63 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 63/328/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej położonej w Śmiglu przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 lat.
2.   Uchwała nr 63/329/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
3.   Uchwała nr 63/330/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 63/331/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-07-01 08:19:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-10-30 08:52:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-10-30 08:52:25)
Uchwały podjęte na 62 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 62/323/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji.
2.   Uchwała nr 62/324/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała nr 62/325/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Wakacje na sportowo".
4.  Uchwała nr 62/326/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.
5.   Uchwała nr 62/327/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-06-19 10:00:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-06-23 09:43:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-06-19 10:00:24)
Uchwały podjęte na 61 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 61/320/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała nr 61/321/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.    Uchwała nr 61/322/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-06-19 09:52:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-06-23 09:42:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-06-19 09:52:03)
Uchwały podjęte na 60 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 60/310/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
2.   Uchwała nr 60/311/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
3.   Uchwała nr 60/312/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Informacji zbiorczej ze współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2007".
4.   Uchwała nr 60/313/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Śmigiel.
5.   Uchwała nr 60/314/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 60/315/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała nr 60/316/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
8.   Uchwała nr 60/317/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2008.
9.   Uchwała nr 60/318/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Wsparcia w Kościanie.
10  Uchwała nr 60/319/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Ośrodka Wsparcia w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-06-05 09:17:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-06-19 09:46:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-06-06 08:16:37)
Uchwały podjęte na 59 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 59/306/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 30/153/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2007/2008 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański zmienionej uchwałą nr 34/171/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2007 r. oraz uchwałą nr 41/211/07 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2007 r.
2.   Uchwała nr 59/307/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 59/308/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała nr 59/309/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-05-29 11:11:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-06-05 08:42:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-05-29 11:11:02)
Uchwały podjęte na 58 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 58/299/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I kwartał 2008 roku.
2.   Uchwała nr 58/300/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału zapisanych na ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego.
3.   Uchwała nr 58/301/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała nr 58/302/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
5.   Uchwała nr 58/303/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18/101/07 z dnia 22.05.2007 r. w sprawie zespołu monitorującego zadanie: "Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej 3969P w ciągu ulicy Poznańskiej w Kościanie".
6.   Uchwała nr 58/304/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała nr 58/305/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-05-19 09:14:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-05-19 12:44:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-05-19 10:50:08)
Uchwały podjęte na 57 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 57/292/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Borówku - gmina Czempiń dla działek o nr geod. 357, 355a, 356.
2.   Uchwała nr 57/293/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Piechaninie dla działki nr 206/8.
3.   Uchwała nr 57/294/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Wakacje na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
4.   Uchwała nr 57/295/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008.
5.   Uchwała nr 57/296/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała nr 57/297/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
7.   Uchwała nr 57/298/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2008.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-05-08 10:36:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-05-19 12:44:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-05-19 10:49:20)
Uchwały podjęte na 56 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 56/280/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym recyklingu), zieleni publicznej i dróg w Piotrowie Pierwszym - gmina Czempiń.
2.   Uchwała nr 56/281/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia na 2008 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała nr 56/282/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oraz zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 54/271/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
4.   Uchwała nr 56/283/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie umorzenia w całości należności z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
5.   Uchwała nr 56/284/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Kościanie przy ulicy Aleja Tadeusza Kościuszki 32/1.
6.   Uchwała nr 56/285/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.
7.   Uchwała nr 56/286/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie.
8.   Uchwała nr 56/287/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania i stawek najmu za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
9.   Uchwała nr 56/288/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie pomieszczeń w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
10. Uchwała nr 56/289/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa członkom Zarządu Powiatu.
11. Uchwała nr 56/290/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
12. Uchwała nr 56/291/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-05-08 10:35:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-05-19 12:44:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-05-08 10:35:05)
Uchwały podjęte na 55 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 55/275/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2008 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2.   Uchwała nr 55/276/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa parkingów przy budynku w Kościanie przy Al. Kościuszki 22.
3.   Uchwała nr 55/277/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 55/278/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała nr 55/279/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-05-08 10:19:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-05-19 12:43:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-05-08 10:19:07)
Uchwały podjęte na 54 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 54/271/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
2.   Uchwała nr 54/272/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała nr 54/273/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 54/274/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-04-07 09:22:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-04-10 07:39:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-04-07 09:22:01)
Uchwały podjęte na 53 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 53/261/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Kościańskiego do zawarcia umowy zamiany nieruchomości.
2.   Uchwała nr 53/262/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Kościańskiego do zawarcia umowy odpłatnego przeniesienia prawa własności gruntu położonego w Śmiglu przy ulicy Skarżyńskiego.
3.   Uchwała nr 53/263/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Kościańskiego do zawarcia umowy zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Nietążkowie przy ul. Leśnej nr 11.
4.   Uchwała nr 53/264/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
5.   Uchwała nr 53/265/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
6.   Uchwała nr 53/266/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
7.   Uchwała nr 53/267/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie organizacji, sposobu prowadzenia i nadzoru postępowań o udzielenie zamówień publicznych w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
8.   Uchwała nr 53/268/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008.
9.   Uchwała nr 53/269/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
10. Uchwała nr 53/270/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego w 2007 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-04-07 09:08:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-04-10 07:39:23)
Uchwały podjęte na 52 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 52/252/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa starszemu pracownikowi socjalnemu Domu Pomocy społecznej w Jarogniewicach.
2.   Uchwała nr 52/253/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa specjaliście pracy socjalnej Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
3.   Uchwała nr 52/254/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci kanalizacyjnej.
4.   Uchwała nr 52/255/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa parkingów przy budynku w Kościanie przy Al. Kościuszki 22.
5.   Uchwała nr 52/256/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie przy ul. Kościelnej 5.
6.   Uchwała nr 52/257/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała nr 52/258/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8.   Uchwała nr 52/259/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia jednostkowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2008.
9.   Uchwała nr 52/260/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-04-07 08:45:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-04-10 07:35:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-04-07 08:45:56)
Uchwały podjęte na 51 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 51/247/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zgody na oddanie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kościanie, w najem na czas nieokreślony pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Kościelnej nr 5a.
2.   Uchwała nr 51/248/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zgody na korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia w Liceum Ogólnokształcącym w Śmiglu przez Stowarzyszenie Porozumienia Ziemi Kościańskiej Koło Śmigiel.
3.   Uchwała nr 51/249/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia położonej w Kościanie przy ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 32/1.
4.   Uchwała nr 51/250/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Plac Wolności.
5.   Uchwała nr 51/251/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Piechaninie dla działek nr 123/2 i 126.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-02-27 13:47:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-03-03 08:31:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-02-27 14:08:09)
Uchwały podjęte na 50 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 50/245/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008.
2.   Uchwała nr 50/246/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-02-27 13:46:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-04-10 07:35:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-04-07 08:04:52)
Uchwały podjęte na 49 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 49/244/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Rozbudowa budynku szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu przy ul. Mickiewicza.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-02-11 10:32:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-02-27 13:46:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-02-27 13:46:23)
Uchwały podjęte na 48 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 48/241/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego.
2.   Uchwała nr 48/242/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 48/243/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2008 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-02-11 10:32:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-02-11 12:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-02-11 11:14:20)
Uchwały podjęte na 47 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 47/240/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-01-29 13:46:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-02-11 12:51:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-01-29 13:46:51)
Uchwały podjęte na 46 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 46/236/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do reprezentowania Powiatu Kościańskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
2.   Uchwała nr 46/237/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2008.
3.   Uchwała nr 46/238/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008.
4.   Uchwała nr 46/239/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-01-29 13:27:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-02-11 12:51:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-02-11 11:11:25)
Uchwały podjęte na 45 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 45/234/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej - oczyszczalnia ścieków i składowisko odpadów komunalnych w obrębie wsi Czerwona Wieś.
2.   Uchwała nr 45/235/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2008-01-09 11:46:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2008-01-09 11:46:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2008-01-09 11:46:02)