logo
ucho   logo bip
2009 rok
Uchwały podjęte na 132 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 132/630/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli realizowanych w 2009 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2.   Uchwała Nr 132/631/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009.
3.   Uchwała Nr 132/632/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
4.   Uchwała Nr 132/633/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-01-06 09:10:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-01-06 09:10:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-01-06 09:10:47)
Uchwały podjęte na 131 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 131/623/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała Nr 131/624/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 102/497/09 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 131/625/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
4.   Uchwała Nr 131/626/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009.
5.   Uchwała Nr 131/627/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała Nr 131/628/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
7.   Uchwała Nr 131/629/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-01-06 09:07:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-01-07 11:02:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-01-07 11:02:26)
Uchwały podjęte na 130 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 130/614/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 98/476 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała Nr 130/615/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
3.   Uchwała Nr 130/616/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 120/582/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego.
4.   Uchwała Nr 130/617/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia oraz określenia regulaminu pracy komisji.
5.   Uchwała Nr 130/618/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za trzy kwartały 2009 roku.
6.   Uchwała Nr 130/619/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
7.   Uchwała Nr 130/620/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8.   Uchwała Nr 130/621/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9.   Uchwała Nr 130/622/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-01-06 08:59:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-01-06 08:59:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-01-06 08:59:35)
Uchwały podjęte na 128 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 128/609/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie umorzenia w całości należności z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
2.   Uchwała Nr 128/610/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009.
3.   Uchwała Nr 128/611/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 128/612/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
5.   Uchwała Nr 128/613/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2009.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-12-07 13:52:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-12-07 13:52:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-12-07 13:52:09)
Uchwały podjęte na 127 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 127/605/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Ferie zimowe na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
2.   Uchwała Nr 127/606/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku przez  organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
3.   Uchwała Nr 127/607/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała Nr 127/608/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-12-07 13:48:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-12-07 13:48:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-12-07 13:48:07)
Uchwały podjęte na 126 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 126/601/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 126/602/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień. 
3.   Uchwała Nr 126/603/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego wprowadzono na podstawie zmian dokonanych w jednolitym planie finansowym powiatu.
4.   Uchwała Nr 126/604/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
załącznik nr 1 - plan dochodów,
załącznik nr 2 - plan wydatków,
-    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi,
-    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów,
-    wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne,
-    wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu UE,
-    przychody i rozchody budżetu,
-    dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
-    plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych,
-    plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-    plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
część opisowa do projektu budżetu,
informacja o stanie mienia powiatu,
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-12-07 13:44:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-12-07 13:44:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-12-07 13:44:20)
Uchwały podjęte na 125 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 125/600/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3906P Czacz - Widziszewo; powiat kościański; Województwo Wielkopolskie od km: 0+000,00 do km: 5+093,75.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-12-07 13:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-12-07 13:27:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-12-07 13:27:30)
Uchwały podjęte na 124 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
 
Uchwała Nr 124/599/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 102/497/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego  z dnia 26 maja  2009 r. w sprawie zatwierdzenia  na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-12-07 13:25:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-12-07 13:26:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-12-07 13:25:54)
Uchwały podjęte na 123 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 123/595/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 123/596/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała Nr 123/597/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
4.   Uchwała Nr 123/598/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-10-30 10:58:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-10-30 10:58:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-10-30 10:58:06)
Uchwały podjęte na 122 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 122/593/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 121/589/09 z dnia 13.10.2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nowym Dębcu.
2.   Uchwała Nr 122/594/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 121/590/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-10-30 10:54:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-10-30 10:54:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-10-30 10:54:14)
Uchwały podjęte na 121 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 121/587/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4091P na rzecz Gminy Borek Wlkp. i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
2.   Uchwała Nr 121/588/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych położonych na terenie powiatu kościańskiego.
3.   Uchwała Nr 121/589/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nowym Dębcu.
4.   Uchwała Nr 121/590/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009.
5.   Uchwała Nr 121/591/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała Nr 121/592/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-10-30 10:51:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-10-30 10:51:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-10-30 10:51:27)
Uchwały podjęte na 120 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 120/579/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 120/580/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 111/364/05 z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.
3.   Uchwała Nr 120/581/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i  placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała Nr 120/582/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego.
5.   Uchwała Nr 120/583/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 102/497/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
6.   Uchwała Nr 120/584/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała Nr 120/585/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8.   Uchwała Nr 120/586/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-10-02 11:16:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-10-02 11:17:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-10-02 11:16:55)
Uchwały podjęte na 119 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 119/573/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji, sposobu prowadzenia i nadzoru postępowań o udzielanie zamówień publicznych w starostwie i jednostkach organizacyjnych.
2.   Uchwała Nr 119/574/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 119/575/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 119/576/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
5.   Uchwała Nr 119/577/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2009.
6.   Uchwała Nr 119/578/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2010 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-09-17 10:04:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-09-17 10:04:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-09-17 10:04:31)
Uchwały podjęte na 118 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 118/570/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 września 2009 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 118/571/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowym Dębcu gmina Kościan.
3.   Uchwała Nr 118/572/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 września 2009 roku w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności za dzierżawę gruntu rolnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-09-11 07:42:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-09-14 08:20:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-09-11 07:42:33)
Uchwały podjęte na 117 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 117/567/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 117/568/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kościańskiego za I półrocze 2009 roku.
3.   Uchwała Nr 117/569/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-09-11 07:27:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-09-14 08:19:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-09-11 07:27:28)
Uchwały podjęte na 116 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 116/564/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 116/565/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała Nr 116/566/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-08-21 13:10:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-09-02 09:00:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-09-02 09:00:45)
Uchwały podjęte na 115 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 115/559/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno.
2.   Uchwała Nr 115/560/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bieczynach dla działki o nr geod. 99/1.
3.   Uchwała Nr 115/561/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 102/497/09 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała Nr 115/562/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2009 rok.
5.   Uchwała Nr 115/563/09Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I półrocze 2009 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-08-21 13:07:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-08-21 13:07:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-08-21 13:07:10)
Uchwały podjęte na 114 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 114/552/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 114/553/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Kościanie przy ulicy Śmigielskiej.
3.   Uchwała Nr 114/554/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Kościanie przy ulicy Śmigielskiej.
4.   Uchwała Nr 114/555/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektu "Drzewa o historii, Ptaki o współczesności - ekologiczna kampania informacyjna oraz ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego".
5.   Uchwała Nr 114/556/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała Nr 114/557/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała Nr 114/558/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-08-13 15:29:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-08-13 15:29:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-08-13 15:29:19)
Uchwały podjęte na 113 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 113/534/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4083P o przebiegu Gogolewo-Książ Wlkp. (ul. Gogolewska).
2.   Uchwała Nr 113/535/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 603 008P o przebiegu droga powiatowa nr 4076P - Zakrzewice - granica miasta Książ Wlkp. do kategorii drogi powiatowej.
3.   Uchwała Nr 113/536/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2489P relacji Koninko - Kamionki, na terenie gminy Kórnik.
4.   Uchwała Nr 113/537/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2450P relacji Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, gm. Stęszew.
5.   Uchwała Nr 113/538/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2474P relacji Biernatki - Jaszkowo gm. Kórnik.
6.   Uchwała Nr 113/539/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2479P relacji Krerowo - Kromolice na terenie gm. Kórnik i gm. Kleszczewo.
7.   Uchwała Nr 113/540/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2475P relacji Dębiec - Jaszkowo - gm. Kórnik.
8.   Uchwała Nr 113/541/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2433P relacji Bolechowo - Trzaskowo - Potasze - Owińska - gm. Czerwonak.
9.   Uchwała Nr 113/542/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2493P relacji Trzebaw - Będlewo - gm. Stęszew.
10. Uchwała Nr 113/543/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3773P relacji Trzebisławki - Kromolice - gm. Kórnik.
11. Uchwała Nr 113/544/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec - gm. Kórnik.
12. Uchwała Nr 113/545/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2449P relacji Czerwonak - Wierzenica na terenie gminy Czerwonak i gminy Swarzędz.
13. Uchwała Nr 113/546/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2494P relacji Stęszew (ul. Wojska Polskiego, Mosińska, Trzebawska) - Trzebaw gm. Stęszew.
14. Uchwała Nr 113/547/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2476P relacji Runowo - Trzebisławki - gm. Kórnik.
15. Uchwała Nr 113/548/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 47/163/03 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego.
16. Uchwała Nr 113/549/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
17. Uchwała Nr 113/550/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia położonych w Kościanie.
18. Uchwała Nr 113/551/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do reprezentowania Powiatu Kościańskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-08-06 11:38:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-08-07 13:49:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-08-07 13:48:56)
Uchwały podjęte na 112 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 112/531/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 112/532/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
3.   Uchwała Nr 112/533/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-08-06 11:26:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-08-06 11:26:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-08-06 11:26:47)
Uchwały podjęte na 111 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 111/527/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 111/528/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 111/529/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 111/530/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-08-06 11:24:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-08-06 11:24:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-08-06 11:24:12)
Uchwały podjęte na 110 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 110/521/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 109/516/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
2.   Uchwała Nr 110/522/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie wsi Nietążkowo.
3.   Uchwała Nr 110/523/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do zbycia położonych w Kościanie przy ul. Śmigielskiej.
4.   Uchwała Nr 110/524/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej 7/2.
5.   Uchwała Nr 110/525/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
6.   Uchwała Nr 110/526/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-07-09 10:14:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-07-09 10:14:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-07-09 10:14:44)
Uchwały podjęte na 109 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 109/515/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 109/516/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3.   Uchwała Nr 109/517/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji.
4.   Uchwała Nr 109/518/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała Nr 109/519/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała Nr 109/520/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-07-02 09:05:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-07-02 09:05:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-07-02 09:05:27)
Uchwały podjęte na 107 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 107/514/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-06-24 08:54:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-06-26 14:13:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-06-26 14:13:09)
Uchwały podjęte na 106 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 106/510/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału zapisanych na ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała Nr 106/511/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia lekarza uprawnionego do odbioru wniosków oraz wydawania opinii dotyczących skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3.   Uchwała Nr 106/512/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyczno-rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo.
4.   Uchwała Nr 106/513/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu panu Maciejowi Matuszewskiemu do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Kościanie o zniesienie służebności drogi wpisanej w dziale III księgi wieczystej kw nr 1727.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-06-24 08:53:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-06-24 08:53:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-06-24 08:53:34)
Uchwały podjęte na 105 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 105/408/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 105/409/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-06-16 09:28:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-06-16 09:28:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-06-16 09:28:14)
Uchwały podjęte na 104 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 104/504/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Wakacje na sportowo".
2.   Uchwała Nr 104/505/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 104/506/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 104/507/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-06-16 09:14:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-06-16 09:15:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-06-16 09:14:43)
Uchwały podjęte na 103 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 103/502/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
2.   Uchwała Nr 103/503/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Boisko sportowe, wielofunkcyjne, ogólnodostępne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-06-05 08:24:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-06-05 08:29:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-06-05 08:24:09)
Uchwały podjęte na 102 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 102/496/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji.
2.   Uchwała Nr 102/497/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 102/498/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
4.   Uchwała Nr 102/499/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała Nr 102/500/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
6.   Uchwała Nr 102/501/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-28 09:49:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-06-05 08:29:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-06-05 08:29:06)
Uchwały podjęte na 101 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 101/494/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
2.   Uchwała Nr 101/495/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I kwartał 2009 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-28 09:47:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-28 09:48:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-28 09:47:50)
Uchwały podjęte na 100 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 100/486/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bieczynach dla działki o nr geod. 99/2.
2.   Uchwała Nr 100/487/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piechaninie dla działki o nr geod. 198/2.
3.   Uchwała Nr 100/488/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
4.   Uchwała Nr 100/489/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
5.   Uchwała Nr 100/490/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Wakacje na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
6.   Uchwała Nr 100/491/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzanych przez powiat kościański umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.
7.   Uchwała Nr 100/492/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Informacji zbiorczej ze współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008".
8.   Uchwała Nr 100/493/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 96/469/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 5 lat gruntu rolnego położonego w Nietążkowie (ogródki przydomowe) oraz powołania komisji przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-15 10:21:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-15 10:21:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-15 10:21:43)
Uchwały podjęte na 99 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 99/479/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu pomieszczenia przeznaczonego na bufet szkolny.
2.   Uchwała Nr 99/480/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
3.   Uchwała Nr 99/481/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała Nr 99/482/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009.
5.   Uchwała Nr 99/483/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała Nr 99/484/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
7.   Uchwała Nr 99/485/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-05 10:24:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-06 11:14:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-05 10:24:37)
Uchwały podjęte na 98 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 98/473/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łuszkowo.
2.   Uchwała Nr 98/474/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej, techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo.
3.   Uchwała Nr 98/475/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
4.   Uchwała Nr 98/476/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
5.   Uchwała Nr 98/477/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia na 2009 rok Nagrody Starosty Kościańskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
6.   Uchwała Nr 98/478/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze specyfikacją wykonania robót na budowę budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-05 10:18:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-06 11:08:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-05 10:18:32)
Uchwały podjęte na 97 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 97/471/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 97/472/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-05 10:15:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-06 11:07:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-05 10:15:19)
Uchwały podjęte na 96 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 96/467/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Jerka.
2.   Uchwała Nr 96/468/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowy Dwór.
3.   Uchwała Nr 96/469/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 5 lat gruntu rolnego położonego w Nietążkowie (ogródki przydomowe) oraz powołania komisji przetargowej.
4.   Uchwała Nr 96/470/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-05 10:12:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-06 11:06:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-05 10:12:56)
Uchwały podjęte na 95 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 95/461/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Mościszki.
2.   Uchwała Nr 95/462/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa członkom Zarządu Powiatu Kościańskiego.
3.   Uchwała Nr 95/463/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
4.   Uchwała Nr 95/464/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała Nr 95/465/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2009.
6.   Uchwała Nr 95/466/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-05 10:09:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-06 11:05:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-05 10:09:49)
Uchwały podjęte na 94 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 94/458/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2009 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2.   Uchwała Nr 94/459/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego w 2008 roku.
3.   Uchwała Nr 95/460/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie do podpisania porozumienia z dowódcą 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-05 10:04:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-06 11:03:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-06 11:03:22)
Uchwały podjęte na 92 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 92/453/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 65/333/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała Nr 92/454/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej (32 szt. okien) w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
3.   Uchwała Nr 92/455/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała Nr 92/456/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała Nr 92/457/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-05-05 09:54:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-05-06 11:01:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-05-06 11:01:41)
Uchwały podjęte na 91 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 91/451/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego obręb Świniec, działka nr 164.
2.   Uchwała Nr 91/452/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia jednostkowych planów finansowych zadań z zakresu administracji   rządowej  oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-03-04 09:08:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-03-04 09:43:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-03-04 09:43:40)
Uchwały podjęte na 90 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 90/446/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektu "Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie".
2.   Uchwała nr 90/447/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektu "Zmiana systemu ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach".
3.   Uchwała nr 90/448/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu działki przeznaczonej do zbycia położonej w Kościanie przy ulicy Młyńskiej.
4.   Uchwała nr 90/449/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan.
5.   Uchwała nr 90/450/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu rolnego położonego w Nietążkowie przeznaczonego do wydzierżawienia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-02-26 12:15:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-03-04 09:07:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-03-04 09:07:00)
Uchwały podjęte na 88 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 88/439/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 88/440/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Działu Wspomagającego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
3.   Uchwała Nr 88/441/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie wyznaczenia kandydata Powiatu Kościańskiego do powołania w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościanie.
4.   Uchwała Nr 88/442/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej powiatu kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
5.   Uchwała Nr 88/443/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2008 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała Nr 88/444/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
7.   Uchwała Nr 88/445/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji budżetu powiatu kościańskiego w roku 2009.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-02-26 12:04:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-02-26 12:12:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-02-26 12:12:36)
Uchwały podjęte na 87 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 87/438/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Modernizacja sali gimnastycznej oraz siłowni przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-02-26 11:54:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-02-26 11:54:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-02-26 11:54:23)
Uchwały podjęte na 86 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 86/437/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2009 roku przez  organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-02-26 11:52:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-02-26 11:52:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-02-26 11:52:40)
Uchwały podjęte na 84 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 84/433/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2009 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 84/434/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2009 rok.
3.   Uchwała Nr 84/435/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2009.
4.   Uchwała Nr 84/436/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2009.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2009-02-26 11:50:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2009-02-26 11:50:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2009-02-26 11:50:09)