logo
ucho   logo bip
Petycja

 

REJESTR PETYCJI 

ROK 2016

Petycja 1/2016

Przedmiot petycji: w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009 -2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 17.11.2015 r.

Przebieg postępowania:

- przekazano do rozpatrzenia według właściwości

- otrzymano do rozpatrzenia w części

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji:
- pismo ORI.152.1.2015 z dnia 11.03.2016 r.

Petycja 2/2016

Przedmiot petycji: w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL (http://komasowani.pl) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 7.11.2016 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji

- pismo ORI.152.1.2016 z dnia 07.12.2016 r.

  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2016 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Kościańskiego w roku 2016:

Liczba rozpatrzonych petycji: 0

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2016 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO


Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Kościańskiego w roku 2016:

Liczba petycji: 2

1) w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009 -2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów,
sposób załatwienia: poinformowano wnoszącego petycję o niezasadności podjęcia opisanych w petycji czynności,
2) w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL (http://komasowani.pl) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów
sposób załatwienia: pozostawiono bez rozpatrzenia.

 

2017 ROK

Petycja 1/2017 

 

Przedmiot petycji: w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 06.02.2017 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

Petycja 2/2017

Przedmiot petycji: w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Nowy Gołębin

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 01.03.2017 r. 

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

Petycja 3/2017

Przedmiot petycji: w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Widziszewo do miejscowości Czarkowo/Nacław

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 22.08.2017 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Kościańskiego w roku 2017:

Liczba rozpatrzonych petycji: 0

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO


Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Kościańskiego w roku 2017:

Liczba petycji:3

1) w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego

 sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji 

2) w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Nowy Gołębin

  sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

3) w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Widziszewo do miejscowości Czarkowo/Nacław

  sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

 

2018 ROK

Petycja 1/2018

Przedmiot petycji: w sprawie dokonanie analizy stanu faktycznego w przedmiocie ewentualnych potrzeb zapewnienia systemów klimatyzacji w ramach wytypowanych oddziałów szpitala 

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 17.08.2018 r.

  sposób załatwienia petycji: przesłano do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji  

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2018 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Kościańskiego w roku 2018:

Liczba rozpatrzonych petycji: 0

 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2018 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. do Starosty Kościańskiego wpłynęła jedna petycja w sprawie dokonania analizy stanu faktycznego w przedmiocie ewentualnych potrzeb zapewnienia systemów klimatyzacji w ramach wytypowanych oddziałów szpitala. Przedmiotowa petycja została przesłana do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

 

2019 ROK

Petycja 1/2019

Przedmiot petycji: w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 31.07.2019 r.

sposób załatwienia petycji: Uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 38/161/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr IX/96/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. przekazano do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji - Starosty Kościańskiego. W dniu 21 sierpnia 2019 r. wpłynęło uzupełnienie petycji - skan pisma. W związku z uzupelnieniem, Zarządzeniem Nr 56/19 Starosty Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. przekazano petycję do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji tj. Rady Powiatu Kościańskiego. Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XI/108/19 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji postanowiono nie uwzględniać postulatów w niej zawartych. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2015-11-18 13:42:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-11-18 13:40:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-10 08:10:07)