logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 29 listopada 2017 r.
 

ABŚ.602.2.2017
 

O B W I E S Z C Z E N I E
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020".

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Kościański wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020".

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w piśmie znak: DN-NS.9012.1700.2017 z dnia 12.11.2017  (data wpływu 15.11.2017r.) uznał, że dla opracowania ww. projektu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem znak: WOO-III.410.827.2017.AM.3  z dnia 22.11.2017 r. (data wpływu 22.11.2017r.) stwierdził, iż istnieją podstawy do uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020".


Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Programu..." nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

 

 

z up. Starosty
/..../

Beata Kownacka

Naczelnik Wydziały Architektury,

                                                              Budownictwa i Ochrony Środowiska