logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 5 grudnia 2017 r.
 

ABŚ.602.2.2017
 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) Starosta Kościański podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu pn.

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020"

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z ww. dokumentem.
         Dokument udostępniony jest  do wglądu w Wydziale Architektury, Budownictwa  i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie ul. Gostyńska 38, pok.203, 204, a także  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościanie www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl  w dziale: Starostwo Powiatowe -  Biuro Obsługi Mieszkańca załatwianie spraw - Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska - Ochrona Środowiska.

         Uwagi i wnioski do ww. wymienionego dokumentu można składać, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa jest Starosta Kościański.

 

 

z up. Starosty
/..../

Beata Kownacka

Naczelnik Wydziały Architektury,

Budownictwa i Ochrony Środowiska


Projekt Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020