logo
ucho   logo bip
Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów
GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW
 
 
 
I. Podstawa prawna:

-         Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.

-          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 j.t. ze zm.

 

II. Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (do pobrania na stronie powiatu) wraz z dołączoną opłatą skarbową - 10 zł.

Opłata skarbowa wynosi 10,00 zł, które należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kościan:

Gmina Miejska Kościan
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
numer konta: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

Uwaga:

W przypadku wniosku o zmianę lasu na użytek rolny wymagana jest decyzja zezwalająca na taką zmianę (informacje - Wydział Architektury Budownictwa i Ochrony Środowiska - ul. Gostyńska 38).

 

 III. Opłaty:

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Płatności dokonuje się na poniższe  konto:

Urząd Miejski Kościana

Nr konta: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

Tytułem: Opłata skarbowa

Kwota: 10 zł

 

Na poczet klasyfikacji gruntów wnioskodawca zostanie wezwany do wpłaty zaliczki na konto starostwa na pokrycie kosztów klasyfikatora. W przypadku przekroczenia powierzchni 1 hektara przeklasyfikowanego obszaru zostanie naliczona opłata dodatkowa. Numer konta i wszelkie dane do wpłaty zaliczki lub kwoty dodatkowej zostaną podane wnioskodawcy pisemnie po wszczęciu postępowania.

 

Kwota podstawowa (zaliczka) wynosi: 1100,85 zł. za pierwszy hektar w danym obrębie ewidencyjnym.

Opłata dodatkowa wynosi 239,85 zł, za każdy następny hektar wykonanej klasyfikacji.

Powyższe kwoty dotyczą wniosków złożonych w terminie od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

 

 IV. Termin załatwienia sprawy:

Ok. 4 miesiące.

 

V. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Budynek Starostwa Al. Kościuszki 22, pokój nr 24, parter Robert Jagodziński, Klaudia Kaźmierczak

e-mail: robertjagodzinski@powiatkoscian.pl, klaudiakazmierczak@powiatkoscian.pl

osrodek@powiatkoscian.pl

tel. (65) 511 08 84 wew. 42, 24

 

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VII. Dodatkowe informacje:

Klasyfikację gruntów przeprowadza klasyfikator wyłoniony przez starostę w drodze zapytania ofertowego z listy klasyfikatorów upoważnionych do samodzielnego wykonywania projektów klasyfikacji na obszarze województwa wielkopolskiego.

Dla wniosków złożonych w terminie od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. gleboznawczą klasyfikację gruntów wykonuje: GEO-MAR Marek Pawlaczyk, Poznań.

Klasyfikator zgłasza pracę geodezyjną i otrzymuje niezbędną dokumentację do przeprowadzenia klasyfikacji. Po czym umawia się w terenie z wnioskodawcą w celu przeprowadzenia klasyfikacji. Po wykonaniu prac zdaje kompletny operat do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Po dokonaniu weryfikacji operatu strona jest zawiadamiana o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją a następnie jest wydawana decyzja administracyjna w tej sprawie. Całość dokumentacji stanowi podstawę wydania decyzji w sprawie klasyfikacji gruntów.

Właściciele, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki są obowiązane zgłaszać wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od dnia powstania zmian.

 

Druk wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów (pdf, doc)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 12:50:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ślotała (2015-05-26 10:01:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-12 10:03:16)