logo
ucho   logo bip
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

    I.            Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu złożony przez inwestora lub projektanta.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  - w przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna.
 • Minimum 2 egzemplarze planu sytuacyjnego z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej
  za zgodność z oryginałem przez projektanta.
 • Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami (kopia).
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez inwestora lub projektanta.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (zwolnienia od opłaty skarbowej za założenie pełnomocnictwa określa art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Kościana, Al. Kościuszki 22 , 64-000 Kościan, numer rachunku: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 (Bank Spółdzielczy w Kościanie).
 • Plik .dxf z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu lub plik .txt z wykazem współrzędnych punktów załamania projektowanej sieci uzbrojenia terenu określonych w układzie współrzędnych 2000 (na nośniku CD lub przesłane na adres e-mail: paulinadubska@powiatkoscian.pl lub osrodek@powiatkoscian.pl).

 

     II.            Miejsce złożenia wniosku:

Starostwo Powiatowe w Kościanie
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój 22

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek - piątek 7:00 - 15:00

tel. 65-511-08-84, wew. 20

 

    III.            Termin narady

Zgodnie z art. 28b. ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Narady koordynacyjne odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, pokój 22, w każdy wtorek.
Narady przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoba przewodnicząca naradom koordynacyjnym: Paulina Dubska - Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (e-mail: paulinadubska@powiatkoscian.pl, tel. 65-511-08-84, wew. 20)

 

    IV.            Opłaty

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu podlega opłacie zgodnie z art. 40b ust. 6 Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.). Stawki określone zostały w załączniku do ww. Ustawy.

Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych:

 • sieci uzbrojenia terenu:

- za pierwszy rodzaj sieci:                  150,00 zł

- za każdy następny rodzaj sieci:        105,00 zł

 • przyłącza:

- za pierwszy rodzaj przyłącza:           105,00 zł

- za każdy następny rodzaj przyłącza: 73,50 zł

Opłatę uiszcza się na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie, Al. Kościuszki 22 , 64-000 Kościan, numer rachunku: 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040 0004 (Bank Spółdzielczy w Kościanie) po skosztorysowaniu wniosku przez pracownika Ośrodka. Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) opłatę pobiera się przed uzgodnieniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

 

    V.            Formularze do pobrania

 • wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (.doc , .pdf )
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (.pdf)

 

    VI.            Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
 • Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1472)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
  i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz 1938).

 

    VII.            Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan.

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne,

w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do załatwienia Pani/Pana sprawy.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kruszyna (2016-11-17 12:20:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kruszyna (2016-11-17 12:20:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2018-12-10 14:31:45)