logo
ucho   logo bip

 

 I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.)

 

 II. Zakres:

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

 

 III. Zaświadczenie:

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie wydawane są z urzędu (bez opłaty skarbowej) lub na wniosek (z opłatą skarbową w wysokości 50 zł)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (termin rozpatrzenia 4 miesiące)

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (termin rozpatrzenia 1 miesiąc)

Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w dziale III w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty.

 

 IV. Opłaty:

Przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które stają się z mocy prawa właścicielami gruntów są zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie odpowiada wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Wysokość opłat za przekształcenie jest ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Organ może waloryzować te opłaty tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS. Możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowo. Ustawa określa wysokość bonifikaty jakiej organ może udzielić w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

 

 V. Ważne terminy:

Osoba fizyczna

 - ma czas do dnia 31 marca 2019 r. na złożenie oświadczenia o dalszym prowadzeniu postępowania przekształceniowego na podstawie dotychczasowej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jeśli w dniu 1 stycznia 2019r. była stroną takiego postępowania;

- ma 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;

 - ma czas do dnia 1 lutego 2020 r. na zgłoszenie zamiaru wniesienia w 2020 r. opłaty jednorazowej, jeśli zaświadczenie otrzyma po dniu 31 grudnia 2019 r.; -ma czas do dnia 29 lutego 2020 r. na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 r.

 

Przedsiębiorca, osoba prawna

- ma 3 miesiące - od dnia przekształcenia - na złożenie oświadczenia o okresie płatności opłat przekształceniowych, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części;

 - ma 2 miesiące - od dnia doręczenia zaświadczenia - na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu.

Oświadczenie przedsiębiorcy

Oświadczenie o pomocy de minimis

 

VI. Tryb odwoławczy

 Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu (Starosty Kościańskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Kościańskiego), w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

 

VII. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Kościanie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami

Budynek Starostwa Al. Kościuszki 22, pokój nr 22, parter

tel. (65) 511 08 84 wew. 23

 

 

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (pdf, doc)
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (pdf, doc)
  • Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (pdf, doc)
  • Oświadczenie przedsiębiorcy (pdf, doc)
  • Oświadczenie o pomocy de minimis (pdf, doc)
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania (pdf)
  • Wniosek o udzielenie 99% bonifikaty (pdf)