logo
ucho   logo bip
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

 

I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

II. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie danych ewidencyjnych.

 

III. Opłaty:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

 

IV. Termin załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 KPA sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

V. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Budynek Starostwa Al. Kościuszki 22, pokój nr 22, parter

Karolina Wertz

Magdalena Migdałek

karolinawertz@powiatkoscian.pl

magdalenamigdalek@powiatkoscian.pl

osrodek@powiatkoscian.pl

tel. (65) 511 08 84 wew. 19

 

VI. Tryb odwoławczy:

brak

 

VII. Dodatkowe informacje:

  • Wnioski o wydanie dokumentów można składać elektronicznie pod adresem:

             http://www.powiatkoscian.pl/mapy,4982.html

  • Druk wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - formularz EGiB (pdf, xls)
  • Opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kościan:

          Gmina Miejska Kościan
          al. Kościuszki 22
          64-000 Kościan
          numer konta: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

  • Wydanie pozostałych danych oraz map: 

- Druk wniosku o udostepnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - formularz P (pdf, xls) oraz jeden z poniższych zależnie od rodzaju zamawianych danych:

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej - formularz P1 (pdf)

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularz P5 (pdf)

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów - formularz P7 (pdf)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 11:50:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ślotała (2015-06-15 09:20:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-08-24 14:57:11)