logo
ucho   logo bip
WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ
 

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

 

II. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku jego braku)

- 1 egz. Projektu zagospodarowania nieruchomości objętych wnioskiem, z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia oraz z wyliczoną powierzchnią - z rozbiciem na działki i klasy gruntów, podpisanym przez inwestora.

- Poświadczenie tytułu prawnego do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ).

Uwaga:

Wniosek oraz oświadczenia powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem lub przez pełnomocnika z dołączonym pełnomocnictwem nieruchomości objętej wnioskiem oraz oryginalnym potwierdzeniem uiszczania opłaty skarbowej z tego tytułu

 

III. Opłaty:

Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.2 w sprawach budownictwa mieszkaniowego ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

IV. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od przedłożenia wniosku a sprawy skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.

 

V. Jednostka prowadząca sprawę

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami

Budynek Starostwa al. Kościuszki 22, pokój nr 22, parter

Joanna Cybulska
tel. (65) 511 08 84 wew. 23

 

VI. Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

VII. Dodatkowe informacje:

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i dotyczy użytków rolnych zaliczonych do klas I, II, III, IIIa i IIIb - pochodzenia mineralnego oraz klas od I - VI pochodzenia organicznego - przeznaczonych na cele nierolnicze.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

  • Druk wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (pdf, doc)
  • Osoby fizyczne do składanego wniosku załączają podpisaną klauzulę informacyjną (pdf)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 11:11:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2014-08-18 11:19:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2019-10-28 10:07:39)