logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE / ZMIANA TREŚCI ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY
 
 
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE / ZMIANĘ TREŚCI ZAŚWIADCZENIA
NA PRZEWOZY DROGOWE  NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY
 
 
 
I. Podstawa prawna
  • art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)
 
II. Wymagane dokumenty
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
Opłaty podstawowe:
-    za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony - 500 zł.,
-    za wydanie wypisu z zaświadczenia na czas nieokreślony - 100 zł
Opłaty za zmianę treści zaświadczenia:
-    za zmianę treści zaświadczenia - 25 zł
-    za zmianę wypisów - 10 zł
 
Opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisów należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040
 
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 4)
Kamila Waszak, Żaklina Sobierajska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
  
VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Starosty Kościańskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
VII. Dodatkowe informacje
1. Zaświadczenie na międzynarodowe przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje Minister Infrastruktury w Warszawie
2. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
3. Obowiązek uzyskania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:
-    w ramach powszechnych usług pocztowych,
-    przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.46),
-    przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
4. Rezygnację z wydanego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne należy zgłaszać w formie pisemnej - wniosek
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-24 13:29:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:55:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-10 15:05:30)
Lista wiadomości