logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO
 
 
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD
POJAZDU NIENORMATYWNEGO
 
I. Podstawa prawna
 
 • art. 2 pkt 35a - 35c, art. 64, art. 64b - 64c, art. 64e -64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366),
 
II. Wymagane dokumenty
 
 
ZEZWOLENIE KATEGORII II:
 
 
Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
 
Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy dla następujących pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad: 
 • o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • o szerokości nieprzekraczających 3,5 m. 

 

Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującycm po dniu jego wystawienia.
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II,
 • upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 
  
 
ZEZWOLENIE KATEGORII III:
 
 
Zezwolenie kategorii III jest wydawane na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
Zezwolenie wydawane jest ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.
 
Zezwolenie wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:
 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m. 
 
Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującycm po dniu jego wystawienia.
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III,
 • upoważnienie - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 
III. Opłaty
 
  Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
  Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
 
  Opłata za wydanie zezwolenia kategorii II wynosi 100 zł.
 
  Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii III:
 • 200 zł - za zezwolenie wydane na okres miesiąca,
 • 400 zł - za zezwolenie wydane na okres 6 miesięcy,
 • 1.200 zł - za zezwolenie wydane na okres 12 miesięcy,
 • 2.000 zł - za zezwolenie wydane na okres 24 miesięcy.
 
Opłaty można dokonywać na konto. Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040.
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

IV. Termin załatwienia sprawy
 
        Do 3 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 3-4)
Kamila Waszak,  Katarzyna Szymańska, Żaklina Sobierajska
tel.  0-65 512-74-36, e-mailprawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.15 - 16.30, wtorek - piątek 7.15 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

VII. Dodatkowe informacje
 
Przepisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 i art. 64a - 64d ustawy Prawo o ruchu drogowym nie dotyczą:
 • autobusu - w zakresie nacisków osi,
 • pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek na zasadach określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 9,
 • pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
 • pojazdu zarządu drogi,
 • pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej  oraz jednostek ochorny przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2005-10-24 13:50:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:56:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Żaklina Sobierajska (2020-10-02 10:18:55)
Lista wiadomości