logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM
KARTA INFORMACYJNA
WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM
 
I. Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 58)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713),

 

II. Wymagane dokumenty
 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 • oświadczenie o niekaralności - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • oświadczenie  o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości 9.000 euro na pierwszy zgłoszony pojazd i po 5.000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji,
 • wykaz pojazdów zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaju tytułu prawnego do dysponowania nim,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
 • kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję)
 • pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).
III. Opłaty
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.
Za udzielenia licencji pobiera się opłatę w wysokości:
 • 700 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
 • 800 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 15 do 30 lat,
 • 900 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 30 do 50 lat.

Za każdy wydany wypis do pojazdu zgłoszonego do licencji dodaje się 11% powyższej opłaty.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę za wydanie licencji i wypisów należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004

IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 4)
p. Sylwia Płóciennik
tel. 0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.
 
 
VI. Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

VII. Dodatkowe informacje
 • Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 • Licencja uprawnia do wykonywania przewozów samochodami osobowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób łącznie z kierowcą, 
 • Spełnienie wymogu zdolności finansowej potwierdza się:
  a) rocznym sprawozdaniem finansowym,
  b) dokumentami potwierdzającymi:
  - dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  - posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  - udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  - własność nieruchomości,

      Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2013-10-10 11:13:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Frąckowiak (2015-08-19 10:54:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2019-03-11 15:09:09)
Lista wiadomości