logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU
KARTA INFORMACYJNA
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 
 
I. Podstawa prawna 
 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.z 2005r. Nr 285, poz. 2856 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r., poz. 1088 ze zmianami).
II. Wymagane dokumenty
 • Wypełniony  wniosek
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu - jeżeli była wydana,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej. 
III. Opłaty
 

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu.

  
Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 • 4 zł - od 3 do 12 miesięca
 • 2 zł - od 13 do 24 miesiąca
 • 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Wycofanie pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
  
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak,
Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Ewelina Pawłowska, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk.
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W wydziale Kmunikacji i Dróg funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20. 
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy
           
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje
 
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t.,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy.
Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Wniosek o przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
 
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, organ rejestrujący, na pisemny wniosek właściciela pojazdu, po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i karty pojazdu zwraca właścicielowi dowód rejestracyjny, oraz tablice rejestracyjne.
Jeżeli w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu należy dołączyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Karolczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Karolczak (2010-04-08 07:33:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:00:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2019-02-01 11:23:15)
Lista wiadomości