logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZMIANA ADRESU LUB SIEDZIBY WŁAŚCICIELA W DOWODZIE REJESTRACYJNYM
 KARTA INFORMACYJNA
Zmiana adresu lub siedziby właściciela 
w dowodzie rejestracyjnym
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r., poz. 110 ze zmianami),
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2019r., poz. 2130 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek (w przypadku tablic z powiatu kościańskiego) lub wniosek (w przypadku innych tablic)  oraz:
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne w przypadku konieczności zmiany tablic,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty:

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, budynek A, ul. Gostyńska 38, parter 

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

  
Opłata wynosi: 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
 
W przypadku konieczności zmiany tablic opłaty wynoszą:
- 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  178,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
- 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  120,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników
                 rolniczych
- 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  110,00 zł oraz opłata ewidencyjna
                 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004. 
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonujerejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi, w przypadku  pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym Urzędzie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momenciepozwolenie czasowe.

W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w tut. urzędzie i posiadających tablice nowego typu - tzw."białe", organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi.

W obu przypadkach dotychczasowy dokument należy wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi, po okazaniu dowodu osobistego i karty pojazdu jeżeli była wydana oraz dokumentu potwierdzajacego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj  

V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
Właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-12-21 17:11:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:17:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-10 14:17:29)
Lista wiadomości