logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
ZGŁOSZENIE ZMIANY PODWOZIA LUB RAMY POJAZDU
 KARTA INFORMACYJNA
Zgłoszenie zmiany  podwozia
lub ramy pojazdu
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r., poz. 1990 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2016r., poz. 1088 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek  oraz w przypadkach wymiany danego zespołu dowód własności na określony zespół oraz:
 • jeżeli podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - dowód rejestracyjny pojazdu, z którego dany zespół pochodzi,
 • jeżeli podwozie lub rama pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego lub z pojazdu w którym dokonano wymiany danego zespołu na inny - zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi zespół,
 • jeżeli podwozie lub rama jest sprowadzona z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej - odprawa celna (nie dotyczy to przypadków nabycia podwozia lub ramy od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami - w tym przypadku dowód własności winien zawierać adnotację określającą datę, numer odprawy celnej oraz organ celny który dokonał odprawy oraz dodatkowo załączyć należy dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami lub ich częściami - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS),
oraz:
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym wykonane na stacji kontroli pojazdów dotyczące odczytu numeru podwozia lub ramy (w przypadkach wymiany zespołu na zespół nie posiadający nadanych cech identyfikacyjnych należy wcześniej wystąpić o nadanie tych cech oraz ustalenia nowych parametrów technicznych (jeżeli zachodzi taka konieczność),
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty:

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, budynek A, ul. Gostyńska 38, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Opłata wynosi: 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004. 

IV. Termin załatwienia sprawy
 
Po złożeniu wniosku, organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe z nowym numerem VIN, zamawiając w tym czasie nowy dowód. Pozwolenie czasowe należy wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi, po okazaniu dowodu osobistego i karty pojazdu jeżeli była wydana oraz dokumentu potwierdzajacego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj.
 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Lucyna Pacholczyk, Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak,
Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk.
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 • właściciel pojazdu jest obowiązany w terminie nieprzekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. 
 • obowiązek zgłoszenia zmiany nr silnika został zniesiony z dniem 21.10.2005 r. Właściciel pojazdu jest jednak zobowiązany zgłosić wymianę silnika, jeżeli zmiana taka pociąga za sobą zmianę innych danych technicznych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (pojemność silnika, moc, rodzaj paliwa).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-10-31 09:01:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:16:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2019-02-01 11:13:48)
Lista wiadomości