logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYREJESTROWANIE POJAZDU
 KARTA INFORMACYJNA
Wyrejestrowanie pojazdu
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r., poz. 110 ze zmianami),
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz.2130 ze zmianami), 
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005r. Nr 25, poz.202 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256).

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z załacznikami (w zależności od przyczyny wyrejestrowania).
 
Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:
 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt (wraz z tłumaczeniem);
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli przedstawiony zostanie dokument potwierdzający ten fakt oraz pod warunkiem wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
 • wycofania pojazdu z obrotu.

 

Do wniosku należy ponadto dołączyć:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne (obowiązek ten nie dotyczy przypadków wyrejestrowywania pojazdu z powodu jego wywozu za granicę oraz w przypadku kradzieży pojazdu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela oraz w przypadku nieobecności któregoś z właścicieli.

Organy właściwe w sprawie rejestracji pojazdu uprawnione są do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. W związku z tym podczas wyrejestrowania pojazdu należy przedstawić dokument potwierdzający spełnienie w/w obowiązku. (ubezpieczenie OC powinno być ważne do dnia wyzłomowania pojazdu).

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. Opłaty:

Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Starostwa, budynek B, ul. Gostyńska 38, parter lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004. 
 
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
  
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić  tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
 • odzyskanego po kradzieży,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • ciągnika i przyczepy rolniczej,
 • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-10-31 13:22:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-07-21 07:25:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-19 12:46:46)
Lista wiadomości