logo
ucho   logo bip
WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

 

KARTA INFORMACYJNA

WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z  2020 r. poz 1268 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z  2019 r. poz. 1200).

 

II. Wymagane dokumenty

  • wniosek o wpis do ewidencji wykładowców,
  • zaświadczenie o  niekaralności,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego wydane na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami,
  • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.

 

III. Opłaty

Opłata za wpis do ewidencji wykładowców - 50 zł.

Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00.

 

IV. Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

 

V. Jednostka prowadząca sprawę

Wydział Komunikacji i Dróg

Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (pok. 3-4)

tel. 0-65 512-74-36, e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.pl

Kamila Waszak, Katarzyna Szymańska, Żaklina Sobierajska

Godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 16.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.30.

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym.

 

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Kościańskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

VII. Dodatkowe informacje

1. Wymagania jakie musi spełniać kandydat na wykładowcę zostały szczegółowo opisane w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami.