logo
ucho   logo bip
Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Informacje dla Wnioskodawcy 

1) Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kościańskiego  (http://bip3.wokiss.pl/koscianp/).

2) W przypadku gdy wnioskodawca złoży ustnie (telefonicznie lub w sposób bezpośredni) wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie może zostać udostępniona niezwłocznie, wówczas jest on informowany o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnie z art. 10. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku - wzór wniosku. Wniosek można złożyć także w formie elektronicznej - przesyłając bezpośrednio na adres: starostwo@powiatkoscian.pl

3) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, i wskazane zostanie jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

4) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, którym jest udostępnianie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania. Szczegółowe informacje tutaj.

Sprawę załatwia: 

Wydział Organizacyjny 

 Anna Nowaczyk-Żak, pok. 119, tel. 65 512 08 25 wew. 45