logo
ucho   logo bip

Zarząd Powiatu Kościańskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 187/1000/18 z dnia 3 października 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii w związku z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Projekt Programu współpracy (...) na 2019 r. z formularzem zgłaszania uwag i opinii dostępny jest na stronie www.powiatkoscian.pl zakładka Dla mieszkańców - Organizacje pozarządowe - Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:
- poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan,
- poczty elektronicznej na adres organizacje@powiatkoscian.pl.
na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 4 października 2018 r. do 17 października 2018 roku.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 65 512-70-67.

Pliki do pobrania poniżej:

Uchwała Nr 187/1000/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy (...) na 2019 r." wraz z projektem Programu

Formularz zgłaszania uwag i opinii

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Monika Kustosz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kustosz (2018-10-04 13:06:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kustosz (2018-10-04 13:07:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kustosz (2018-10-04 13:08:01)