logo
ucho   logo bip

Zarząd Powiatu Kościańskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 45/186/19 z dnia 30 września 2019 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii w związku z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Projekt Programu współpracy (…) na 2020 r. z formularzem zgłaszania uwag i opinii dostępny jest na stronie www.powiatkoscian.pl zakładka Dla mieszkańców - Organizacje pozarządowe – Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan,

- poczty elektronicznej na adres organizacje@powiatkoscian.pl.

na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 1 października 2019 r. do 14 października 2019 roku.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 65 512-70-67.

 Pliki do pobrania poniżej: