logo
ucho   logo bip

Podmiot, któremu przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie ma obowiązek, przed zawarciem umowy przedstawić dotującemu zaktualizowany opis poszczególnych działań, plan i harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów najpózniej na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.       

Wyjątek! Podmiot realizujący zadania rozpoczynające sie przed 14 kwietnia 2020 r.  ma obowiązek dotarczyć aktualizację do 24 marca 2020 r.

(Niedotrzymanie ww. terminów może skutkować odmową podpisania umowy z oferentem)

 

rozstrzygniecie konkursu- wsparcie 2020

zaktualizowany opis poszczególnych działań, plan i harmonogram

aktualizacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

sprawozdanie