logo
ucho   logo bip
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie
Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie

 

KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE
 
Preambuła
 
Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Starostwa Powiatowego w Kościanie, w celu ustanowienia wartości i standardów postępowania, których pracownicy winni przestrzegać i które winny służyć efektywnej i przejrzystej administracji ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie oparty na fundamentalnych wartościach uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.
 
 
Rozdział I
Zasady ogólne
 
§ 1
 
 1. Kodeks Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie, zwany dalej Kodeksem wyznacza zasady postępowania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie, zwanych dalej pracownikami  w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
 2. Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego klienta z osobna.
 3. Pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy pracownik wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej. Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
 4. Pracownik traktuje obywateli sprawiedliwie, odrzucając wszelkie dyskryminacje. 
 
Rozdział II
Zasady postępowania
 
§ 2
 
1. Pracownik zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik winien w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:
1) praworządności,
2) bezinteresowności i bezstronności,
3) uczciwości i rzetelności,
4) odpowiedzialności,
5) obiektywizmu,
6) jawności postępowania,
7) dbałości o dobre imię urzędu i pracowników,
8) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami,
10) neutralności politycznej.
 
Rozdział III
Wykonywanie zadań
 
§ 3
 
Pracownik wykonuje swoje zadania rzetelnie, według najlepszej wiedzy oraz zgodnie z obowiązującym prawem, a w czególności:
 1. pracuje sumiennie i starannie dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,
 2. nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 3. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i naprawienia ich konsekwencji,
 4. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć pozostających w sprzeczności z jego obowiązkami służbowymi.
§ 4
 
Pracownik dba o rozwój własnych kompetencji, doskonalenie swojej wiedzy zawodowej oraz podnoszenie swoich kwalifikacji, a w szczególności:
 1. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,
 2. zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,
 3. polecenia służbowe wykonuje w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełnienia pomyłek.
§ 5
 
Pracownik jest bezstronny i bezinteresowny w wykonywaniu zadań i obowiązków oraz dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji, a w szczególności:
 1. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
 2. nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć,
 3. pełniąc obowiązki kieruje się interesem publicznym i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu, a także nie działa w prywatnym interesie osób lub grup osób, 
 4. w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
§ 6
 
Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:
 1. nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych,
 2. rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy.
§ 7
 
 1. Pracownik zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając uznanych reguł, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.
 2. Pracownik zachowuje się uprzejmie w kontaktach w obywatelami, jest pomocny i udziela wyczerpujących odpowiedzi na skierowane do niego pytania.
 3. Pracownik zobowiązany jest do zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami. 
 4. Pracownik dba o schludny, estetyczny wygląd zewnętrzny.
 5. Pracownik swym praworządnym postępowaniem oraz nienaganną postawą etyczną prowadzi do pogłębienia zaufania mieszkańców do urzędu.
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
 
§ 8
 
Pracownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.
 
 
Kościan, sierpień 2005 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2005-08-23 11:01:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2005-09-22 10:00:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2005-09-22 10:00:36)