logo
ucho   logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
W Starostwie Powiatowym w Kościanie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:


1. w Biurze Rady

 • rejestr uchwał rady powiatu
 • rejestr uchwał zarządu powiatu
 • rejestr wniosków komisji rady
 • rejestr wniosków radnych

rejestry dostępne są w Biurze Rady w budynku przy al. Tadeusza Kościuszki 22, pok. 120 w godzinach urzędowania

 

2. w Wydziale Organizacyjnym

 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr zarządzeń Starosty
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

rejestry dostępne są w Wydziale Organizacyjnym z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych - w budynku przy al. Tadeusza Kościuszki 22, pok. 118 w godzinach urzędowania

 

 3. w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych

 • ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej
 • rejestr stowarzyszeń
 • rejestr niepublicznych placówek oświatowych

ewidencja i rejestry dostępne są w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych w budynku przy ul. Gostyńskiej 38, pok. 207 i 211 w godzinach urzędowania

 

4. w Wydziale Komunikacji i Dróg

 • ewidencja pojazdów
 • ewidencja kierowców
 • ewidencja ośrodków szkolenia kierowców
 • ewidencja stacji kontroli pojazdów
 • rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego
 • rejestr wydanych zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Komunikacji i Dróg nie podlegają udostępnianiu, z wyłączeniem ewidencji ośrodków szkolenia kierowców i ewidencji stacji kontroli pojazdów, które podlegają udostepnieniu w Wydziale Komunikacji i Dróg przy ul. Gostyńskiej 38 pok. nr 11 i 13 w godzinach urzędowania.

 

5. w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 • wykaz danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie
 • rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 • rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa
 • rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
 • rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

wykaz oraz rejestry podlegają udostępnianiu w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Gostyńskiej 38, pok. 203 w godzinach urzędowania

 • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 • rejestr zezwoleń na realizację inwestycji drogowych  
 • rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

rejestry nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim

 

6. w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • ewidencja gruntów i budynków

do wglądu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościamie w budynku przy al. Tadeusza Kościuszki 22, pok. 24 w godzinach urzędowania

 • rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolnej
 • rejestr gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu
 • ewidencja zasobu nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa

rejestry i ewidencja nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim

 

7. w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencji
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • karty zapoznania z dokumentami oznaczonymi klauzulami : "tajne"
 • wykaz przesyłek nadanych
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne"
 • dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów "tajne"
 • Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów "poufne" 

ww. rejestry i ewidencje nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim

 

8. w Biurze Kadr i Płac

 • ewidencja wyjść służbowych
 • ewidencja badań profilaktycznych
 • rejestr wydanych legitymacji służbowych
 • ewidencja książek

ww. rejestry i ewidencje nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-07 12:05:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2013-07-02 13:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2021-06-15 09:39:38)