logo
ucho   logo bip
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe dotyczy działań mających na celu ograniczenie wystąpienia zagrożenia, a w razie jego powstania szybkiej likwidacji i następnie minimalizacji i usuwania powstałych strat.
 
Do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w szczególności należy:
 

1.      opracowywanie i aktualizowanie planu zarządzania kryzysowego powiatu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

2.     opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej oraz przygotowanie decyzji o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

3.      zbieranie, ewidencjonowanie i przechowywanie informacji o zdarzeniach noszących znamiona sytuacji kryzysowych, powstałych na terenie Powiatu lub mogących mieć wpływ na sytuację na terenie Powiatu,

4.     organizowanie szkoleń i ćwiczeń w celu wdrażania procedur postępowania i doskonalenia współdziałania podmiotów realizujących zadania ujęte w planach reagowania kryzysowego,

5.     zapewnienie warunków koordynacji działań w sytuacji normalnej, w czasie klęski żywiołowej i zdarzeń mających znamiona kryzysu oraz realizacja zadań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,

6.      planowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,

7.     systematyczne monitorowanie sytuacji w zakresie zdarzeń mających istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności powiatowej oraz przedstawianie Staroście bieżących lub okresowych meldunków,

8.     bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi, realizującymi zadania w zakresie monitoringu zagrożeń na terenie powiatu  (gminy, policja, straż, inspektorat ochrony środowiska,  inspektorat sanitarny, inspektorat weterynarii itp.),

9.      tworzenie i okresowa analiza baz danych przydatnych w razie konieczności reagowania przez Starostę na sytuacje kryzysowe,

10.  prowadzenie  obsługi   merytorycznej,   organizacyjnej   i   technicznej Powiatowego Zespołu    Zarządzania  Kryzysowego,

11.  przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

12.  prowadzenie spraw i obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym:

a)     pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

b)     realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

c)     nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

d)      dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

e)      bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi, realizującymi zadania w zakresie monitoringu zagrożeń na terenie Powiatu  /policja, inspekcja ochrony środowiska,  inspekcja sanitarna, inspekcja weterynaryjna itp./,

f)        współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

g)      nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Olejniczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2003-07-09 11:12:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-04-08 07:28:40)