logo
ucho   logo bip
Biuro Kadr i Płac
Biuro Kadr i Płac

BIURO KADR I PŁAC

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

 

al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
I piętro, pokój 125
 
tel. 65 512 08 25 w. 26
fax. 65 512 08 25 w.33
 
godziny urzędowania:
poniedziałki: 8.00 - 16.00
wtorki - piątki: 7.00 - 15.00
 
Kierownik Biura Kadr i Płac: Joanna Bardyan

 

Do podstawowych zadań Biura Kadr i Płac należy:

1)      prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z wyjątkiem akt i spraw dotyczących kierowników szkół i placówek oświatowych oraz kierownika podmiotu leczniczego,

2)      prowadzenie spraw związanych z naborem i zatrudnianiem pracowników,

3)      prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników,

4)      prowadzenie zbioru opisu stanowisk pracy w starostwie,

5)      wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz legitymacji służbowych,

6)      prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników,

7)      prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kierowników komórek organizacyjnych starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

8)      prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi staroście oraz oświadczeniami o prowadzeniu działalności gospodarczej,

9)      prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny pracy i czasu pracy,

10)  prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników,

11)  prowadzenie spraw dotyczących urlopów pracowników, w tym urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych oraz związanych z rodzicielstwem,

12)  prowadzenie we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami,

13)  współdziałanie z Wydziałem Inwestycyjno-Gospodarczym w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)  prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych,

15)  prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży zawodowych,

16)  prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami pracowników starostwa,

17)  przygotowywanie materiałów do projektu budżetu powiatu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

18)  sporządzenie sprawozdań i informacji dotyczących zatrudniania i wynagradzania,

19)  prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

20)  naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

21)  rozliczanie wynagrodzeń osób fizycznych z tytułu umów cywilnoprawnych,

22)  rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,

23)  zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

24)  prowadzenie spraw związanych z wpłatami na PFRON,

25)  prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Nowaczyk-Żak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-07 13:14:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-12-19 08:46:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-14 13:21:06)