logo
ucho   logo bip
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

 Ewa Szymczak

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie
al. Tadeusza Kościuszki 22
 64-000 Kościan
 pok. 14 ( na parterze)
 
 Przyjęcia interesantów:
w środę od godz. 10.00 - 15.00
 tel./fax (65) 512-08-25 wew. 31
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta.

 Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
  • żądanie od przedsiębiorcy wyjaśnień i informacji oraz ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika,
  • stosownie do postanowień art. 63 kodeksu postępowania cywilnego przedkładanie sądowi istotnych dla sprawy poglądów w sprawach cywilnych,
  • przedkładanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.