logo
ucho   logo bip
Starosta
starosta
 
STAROSTA KOŚCIAŃSKI
  
H e n r y k   B a r t o s z e w s k i 
 
 
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
 
tel. 65 512-17-85
tel/fax 65 512-08-25
 e-mail: starostwo@powiatkoscian.pl
 
 
Starosta Kościański przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w:
- poniedziałki w godzinach od 10.00 do 16.00
- środy w godz. od 15.00 do 15.30 po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia.
W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 10.00 do 15.00.
 

Starosta jest kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa.

Do Starosty jako kierownika starostwa należy:

 • kierowanie i nadzorowanie pracy starostwa
 • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań
 • realizacja polityki personalnej w starostwie
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa z zakresu prawa pracy
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty ustawami, uchwałami rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i regulaminu organizacyjnego starostwa.

Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej lub upoważnia do ich wydawania wicestarostę, poszczególnych członków zarządu oraz innych pracowników starostwa. Ponadto w zakresie swoich kompetencji Starosta wydaje zarządzenia w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika starostwa i w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych oraz akty prawne o innej nazwie wynikające z przepisów szczególnych.

Starosta w ramach podziału zadań nadzoruje zakres spraw załatwianych przez:

 • Skarbnika Powiatu
 • Geodetę Powiatowego i Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościmi
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Promocji i Informacji
 • Biuro Audytu i Kontroli
 • Biuro Kadr i Płac
 • Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-05 12:25:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-09-04 08:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-31 13:39:12)