logo
ucho   logo bip
Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy
WYDZIAŁ INWESTYCYJNO-GOSPODARCZY

WYDZIAŁ INWESTYCYJNO-GOSPODARCZY

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

 

al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
I piętro, pok. nr 110 
 
tel. 65 512 08 25
fax. 65 512 08 25 w.33
 
 godziny urzędowania: 
poniedziałki: 8.00 - 16.00
wtorki - piątki: 7.00 - 15.00
 
Naczelnik Wydziału Inwestycyjno - Gospodarczego: Rafał Landzwojczak
 
Wydział Inwestycyjno - Gospodarczy prowadzi sprawy związane z  przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz podejmowaniem działań w celu pozyskiwania funduszy na realizację zadań powiatu.

Do podstawowych zadań Wydziału Inwestycyjno - Gospodarczego należy:

1) w zakresie spraw gospodarczych:

a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie obsługi materialno - technicznej starostwa,  

b) administrowanie budynkami starostwa oraz monitorowanie kosztów ich utrzymania,  

c)  zabezpieczenie mienia starostwa,  

d) organizowanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

e) zabezpieczenie przestrzegania w starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

 2) w zakresie inwestycji i remontów:  

a) opracowywanie projektów planów w zakresie zadań rzeczowych, a w szczególności bieżących i wieloletnich projektów planów inwestycyjnych, w tym inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu powiatu,  

b) pozyskiwanie informacji o źródłach finansowania i prognozie środków dostępnych na inwestycje, na potrzeby tworzenia planów inwestycyjnych,  

c) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań rzeczowych, inwestycyjnych, a także remontowych zleconych przez komórki organizacyjne merytoryczne,  

d) prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej oraz protokołów odbioru,  

e) czuwanie nad właściwym przebiegiem inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu powiatu;  

3) w zakresie zamówień publicznych:  

a) przygotowywanie i prowadzenie zamówień publicznych,  

b) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych,  

c) analiza prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne,  

d) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,  

e) przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,  

f) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu oraz zarządzeń starosty w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych,  

g) prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości;  

4) w zakresie pozyskiwania funduszy:  

a) poszukiwanie źródeł finansowania projektów oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków w celu pozyskania funduszy na realizację zadań powiatu,  

b) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowywania wniosków i sprawozdań z realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz z innych źródeł,  

c) koordynowanie projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,  

d) monitorowanie wszystkich informacji o dostępnych źródłach funduszy, możliwości pozyskania środków unijnych dla jednostek organizacyjnych powiatu i organizacji pozarządowych,  

e) współpraca z organizacjami obywatelskimi, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w realizacji wspólnych projektów..

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Nowaczyk-Żak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Nowaczyk-Żak (2019-09-26 12:00:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Denisewicz (2019-09-09 12:03:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-09 14:35:45)