logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
Wydział Komunikacji i Dróg
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38
64-000 Kościan
 
pokój nr 11, parter
101, 102, 103, 104, 106 I piętro
tel. (65) 512-74-36
tel./fax. (65) 511-94-71
e-mail: prawajazdy@powiatkoscian.plkomunikacja@powiatkoscian.pl
 
 
Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału
 Pani Ewa Szyguła-Marcinkowska
pokój nr 106 - I piętro, tel. 512-74-36 wew. 26
 
  
Do zadań Wydziału Komunikacji i Dróg należy: 
prowadzienie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców, wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, wydawaniem licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
  
W Wydziale Komunikacji i Dróg można załatwić sprawy z zakresu:
 • rejestracji pojazdów,
 • praw jazdy,
 • wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,
 • zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 
 
 
Naczelnik Wydziału wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy pracowników Wydziału:
 
 1. na stanowisku ds. rejestracji pojazdów, pok. 103, 104 tel. 511-94-71:
  • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
  • przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu,
  • wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
  • dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty na granicę, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej trwałej utraty pojazdu,
  • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
  • przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
  • zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyn uzasadniającej jego zatrzymanie,
  • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wprowadzania zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,
  • przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów zarejestrowanych w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych zza granicy i tam zarejestrowanych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadkach określonych ustawą „Prawo o ruchu drogowym”,
  • legalizowanie tablic rejestracyjnych poprzez umieszczanie na nich znaku legalizacyjnego,
  • przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji o pojeździe po jego zarejestrowaniu
 2. na stanowisku ds. rejestracji pojazdów i stacji diagnostycznych, pok. 104, tel. 511-94-71:
  • prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
  • przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu,
  • wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
  • dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty na granicę, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej trwałej utraty pojazdu,
  • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
  • przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
  • zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyn uzasadniającej jego zatrzymanie,
  • przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów zarejestrowanych w terminie 30 dni o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
  • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych zza granicy i tam zarejestrowanych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadkach określonych ustawą „Prawo o ruchu drogowym”,
  • legalizowanie tablic rejestracyjnych poprzez umieszczanie na nich znaku legalizacyjnego,
  • przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji o pojeździe po jego zarejestrowaniu,
  • wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
  • przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
  • wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych
 3. na stanowisku ds. praw jazdy i transportu drogowego, pok. 11, tel. 512-74-36:
  • przygotowywanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem,
  • przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
  • przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy,
  • przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd,
  • przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
  • przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wydawanie wtórników prawa jazdy w razie zmiany danych, utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem po złożeniu przez jego posiadacza oświadczenia o jego utracie i przyjmowanie wtórników w razie odzyskania utraconego dokumentu,
  • przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami,
  • wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
  • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
  • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem licencji w zakresie krajowego transportu drogowego,
  • przygotowywanie decyzji na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze wykraczającym poza granice jednej gminy,
  • wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  • przedstawianie ministrowi właściwemu ds. transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń,
  • przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji lub zezwolenia albo wydano zaświadczenie w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia
 4. na stanowisku ds. praw jazdy, pok. 11, tel. 512-74-36:
  • przygotowywanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem,
  • przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
  • przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy,
  • przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd,
  • przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
  • przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
  • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wydawanie wtórników prawa jazdy w razie zmiany danych, utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem po złożeniu przez jego posiadacza oświadczenia o jego utracie i przyjmowanie wtórników w razie odzyskania utraconego dokumentu,
  • przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
  • opracowywanie informacji podlegających udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2003-07-15 12:15:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2010-09-30 10:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2020-12-04 13:39:33)