logo
ucho   logo bip
Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-INWESTYCYJNYSTAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - INWESTYCYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan
Pokoje:  I piętro - nr 21,
                       II piętro - nr 110, 119 
tel. 65 512 08 25
fax. 65 512 08 25 w.33
 
godziny urzędowania:
poniedziałki: 8.00 - 16.00
wtorki - piątki: 7.00 - 15.00
 
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego: Rafał Landzwojczak
 
Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny opracowuje projekt struktury organizacyjnej starostwa i prowadzi sprawy związane z obsługą zarządu i starosty oraz ochroną danych osobowych, obsługą interesantów, prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz archiwum zakładowego, realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych na roboty budowlane i dostawy oraz podejmowaniem działań w celu pozyskiwania funduszy na realizację zadań powiatu.
 
Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjego należy:

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa:  

a) prowadzenie sekretariatu starosty i wicestarosty,  

b) organizacja i dokumentacja narad i konferencji starosty,  

c) prowadzenie obsługi interesantów i informacji telefonicznej o pracy starostwa,  

d) koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych starosty,  

e) prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem powiatu w związkach i stowarzyszeniach,  

f) udział w opracowywaniu projektu statutu i jego aktualizacji,  

g) opracowywanie projektów regulaminu i regulaminów wewnętrznych oraz kontrola ich realizacji,  

h) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,  

i) prowadzenie zbioru i rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty,  

j) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych,  

k) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,  

l) prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez powiat,  

m) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,  

n) wykonywanie obsługi kancelaryjnej starostwa,  

o) prowadzenie zasobów archiwalnych starostwa,  

p) prowadzenie książki kontroli;  

2) w zakresie skarg i wniosków:  

a) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,  

b) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze starostą i wicestarostą;  

c) czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków,  

d) prowadzenie okresowych analiz i sprawozdawczości sposobu załatwiania skarg i wniosków;  

3) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:  

a) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie obsługi materialno - technicznej starostwa,  

b) administrowanie budynkami starostwa oraz monitorowanie kosztów ich utrzymania,  

c)  zabezpieczenie mienia starostwa,  

d) organizowanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,  

e) zabezpieczenie przestrzegania w starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,  

f) organizacja stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,  

g) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,  

h) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia starostwa,  

i) załatwianie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem starostwa w pieczęcie i tablice urzędowe,  

j) gospodarowanie drukami i formularzami oraz prenumerata prasy,  

k) gospodarowanie taborem samochodowym,  

l) wdrażanie postępu technicznego w pracy starostwa,  

m) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,  

n) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i ewidencji ilościowej pozostałego wyposażenia,  

o) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum,  

p) obsługa administracyjna funduszu socjalnego;  

4) w zakresie dostępu do informacji publicznej:     

a) nadzór i monitorowanie zmian w Biuletynie Informacji Publicznej administracji zespolonej powiatu kościańskiego,  

b) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej;  

5) ochrona danych osobowych wykonywana przez wyznaczonego przez starostę Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego zadań należy w szczególności:  

a) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych jak i w tzw. zbiorach ręcznych starostwa,  

b) nadzór i kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz osób przy nim zatrudnionych,  

c) prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem pracowników do obsługi systemu informatycznego,  

d) koordynowanie prac związanych ze zgłaszaniem zbiorów danych oraz ich zmian do rejestracji Głównemu Inspektorowi,  

e) udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych,  

f) przeprowadzanie szkoleń w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych,  

g) opracowanie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych i jej aktualizacja,  

h) opracowanie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i jej aktualizacja,  

i) opracowanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i kontrola jej przestrzegania; 

6) w zakresie administratora sieci komputerowej:  

a) koordynacja działań z zakresu informatyki w starostwie,  

b) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,  

c) dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,  

d) nadzór, konsultacje i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,  

e) organizowanie szkoleń pracowników starostwa w zakresie wykorzystania technik informatycznych;  

7) w zakresie inwestycji i remontów:  

a) opracowywanie projektów planów w zakresie zadań rzeczowych, a w szczególności bieżących i wieloletnich projektów planów inwestycyjnych, w tym inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu powiatu,  

b) pozyskiwanie informacji o źródłach finansowania i prognozie środków dostępnych na inwestycje, na potrzeby tworzenia planów inwestycyjnych,  

c) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań rzeczowych, inwestycyjnych, a także remontowych zleconych przez komórki organizacyjne merytoryczne,  

d) prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej oraz protokołów odbioru,  

e) czuwanie nad właściwym przebiegiem inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu powiatu;  

8) w zakresie zamówień publicznych:  

a) przygotowywanie i prowadzenie zamówień publicznych,  

b) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych,  

c) analiza prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne,  

d) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,  

e) przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych,  

f) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu oraz zarządzeń starosty w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych,  

g) prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości;  

9) w zakresie pozyskiwania funduszy:  

a) poszukiwanie źródeł finansowania projektów oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków w celu pozyskania funduszy na realizację zadań powiatu,  

b) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowywania wniosków i sprawozdań z realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz z innych źródeł,  

c) koordynowanie projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,  

d) monitorowanie wszystkich informacji o dostępnych źródłach funduszy, możliwości pozyskania środków unijnych dla jednostek organizacyjnych powiatu i organizacji pozarządowych,  

e) współpraca z organizacjami obywatelskimi, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w realizacji wspólnych projektów.”;

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Denisewicz (2012-07-17 07:40:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Denisewicz (2012-07-19 08:46:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Denisewicz (2012-07-19 08:46:42)