logo
ucho   logo bip
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej

Czempiń: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach
Numer ogłoszenia: 301012 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240722 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 061 2827027, faks 061 2826110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pt. Przebudowa i adaptacja wnętrza zabytkowej Oficyny Północnej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pracownia Projektowa J. P. Woźny, ul. Kaliowa 33, 60-175 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23244,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 19500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 19500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82960,00

  • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Paweł Jakubowicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Jakubowicz (2010-09-22 08:00:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Jakubowicz (2010-09-22 08:00:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Jakubowicz (2010-09-22 08:00:22)
Lista wiadomości