logo
ucho   logo bip

Powiat Kościański, w imieniu którego działa dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do zapoznania się z poniższymi zapytaniami ofertowymi.

Załączniki:

- zapytanie ofertowe zestawy komputerowe