logo
ucho   logo bip
Powiatowy Urząd Pracy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi pocztowe

Kościan: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów
Numer ogłoszenia: 283734 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254672 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 512-14-40, faks 0-65 512-14-40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, ul. Dworcowa 3, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 66654,75

·         Oferta z najniższą ceną: 66654,75 / Oferta z najwyższą ceną: 66654,75

·         Waluta: PLN.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Kościanie

Ewa Beba

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zbigniew Zamelski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2013-07-19 13:28:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2013-07-19 13:28:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2013-07-19 13:28:42)
Inforrmacja o wyborze najkorzystniej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi pocztowe

Kościan, dnia 15.07.2013 r.

PUP.I.-271-110/MSZ/13

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art.92 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr  223, poz. 1655 z późn.zm.) w związku z prowadzonym przetargiem nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zawiadamia:

 

1.                 Imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pocztę Polską S.A.  Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży Leszno,                      ul. Dworcowa 3, 64-100 Leszno.

Poczta Polska S.A.  Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego , Rejon Sprzedaży Leszno, ul. Dworcowa 3, 64-100 Leszno w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie (CPV 64.11.00.00-0) zaproponowała cenę  66.654,75 zł brutto.

 

2.                 Uzasadnienie  wyboru oferty.

 

Poczta Polska S.A.  Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego , Rejon Sprzedaży Leszno, ul. Dworcowa 3, 64-100 Leszno spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. Oferta złożona przez Pocztę Polską S.A.  Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży Leszno, ul. Dworcowa 3, 64-100 Leszno otrzymała największą liczbę punktów.

 

3.                 Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

W postępowaniu oferty złożyli (numery nadawano ofertom wg kolejności wpływania do zamawiającego)   :

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Siedziba/ adres zamieszkania

Wykonawcy

1.

Poczta Polska S.A.  Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży Leszno,

ul. Dworcowa 3, 64-100 Leszno

 

 

 

4.                 Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

 

Ocenie poddano tylko ofertę nr 1 złożoną przez Poczta Polska S.A.  Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży Leszno ul. Dworcowa 3, 64-100 Leszno, która to oferta w kryterium „cena” otrzymała 100 pkt.  

 

 

        

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Kościanie

Ewa Beba

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zbigniew Zamelski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2013-07-15 15:23:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2013-07-15 15:27:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2013-07-15 15:27:12)
Odopowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie
Pismo zawierające odpowiedzi na pytania wykonawcy znajduje się w załączniku poniżej- do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Szczerbal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2013-07-04 13:27:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2014-11-05 10:45:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2013-07-04 13:39:46)
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

 

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów
Numer ogłoszenia: 254672 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 512-14-40, faks 0-65 512-14-40.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składnia ofert. Za datę i godzinę wniesienia wadium Zamawiający uznaje datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego (datę i godzinę wpływu wadium na konto Zamawiającego), a nie datę i godzinę dokonania polecenia przelewu przez wykonawcę.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie nr konta 43 8666 0004 0109 4344 2000 0015 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie z podając jako tytuł przelewu Wadium - przetarg nieograniczony.Wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). Wadium w formie poręczenia powinno zawierać: osobę dłużnika głównego (wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to wykonawca musi dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium - oryginał przelewu lub kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:a) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;b)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego,c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wpisany jest do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego, zgodnie z ustawą- Prawo pocztowe, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług pocztowych o wartości nie mniejszej niż 60.000 PLN brutto (łącznie z VAT) oraz załączy do oferty dowody, że usługi zostały lub są wykonane należycie. Przez jedno zamówienie zamawiający rozumie świadczenie usługi pocztowej na rzecz jednego podmiotu w ramach jednej umowy.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące art.22 ust.1 ustawy PZP

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące art.22 ust.1 ustawy PZP

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące art.22 ust.1 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to wykonawca musi dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium - oryginał przelewu lub kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-koscian.pl, zakładka:zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan I piętro, pokój nr 2 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zbigniew Zamelski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Zbigniew Zamelski (2013-07-02 11:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Zbigniew Zamelski (2014-11-07 08:47:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Zbigniew Zamelski (2013-07-02 11:33:49)