logo
ucho   logo bip

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ.NR 4 - WYKAZ USŁUG

ZAŁ. NR 5 - WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 7 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 8 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY

ZAŁ. NR 9 - PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 10 - WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIKI DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 

IG.272.1.5.2020                                                                                                                                                                                                                                                   Kościan, dnia 09.03.2020 r.

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  REALIZACJĘ PROJEKTU TECHNICZNEGO SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ I WIELOFUNKCYJNEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmienia załączniki do SIWZ: załącznik nr 10 Warunki techniczne oraz w załącznikach do warunków technicznych

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-03-03 11:16:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-03-03 11:15:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2020-08-13 11:31:17)