logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego.

Kościan: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń„ - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego

Numer ogłoszenia: 49612 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17616 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego. Zadanie pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P,3919P i 3923P Lubiń- Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego polega na przebudowie i modernizacji ważnego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez obszar gminy Krzywiń. Przedmiotowa droga w miejscowości Lubiń łączy się z drogą wojewódzką nr 308 Gostyń - Nowy Tomyśl , z drugiej strony w miejscowości Mościszki łączy się z drogą gminną. Inwestycja ta jest pierwszym etapem kompleksowej modernizacji dróg położonych w tej części Powiatu Kościańskiego. Dodatkowo przedmiotowa droga ma na swoim odcinku Lubiń-Bieżyń jest ważnym traktem komunikacyjnym, ponieważ jest to bezpośrednia droga prowadząca do najatrakcyjniejszej turystycznie miejscowości w Powiecie Kościańskim - Cichowa. Łączna długość ciągu komunikacyjnego to 7 218 m. Są to drogi kategorii i kategorii ruchu drogowego KR-2. Stan nawierzchni według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni - D.  Na chwilę obecną przedmiotowa droga jest bardzo mocno zniszczona, na całej długości występują liczne spękania i wyszczerbienia krawędzi jezdni. Na wielu odcinkach droga jest dość wąska. Dodatkowo na drodze jest duża liczba dziur i wybojów, a wielu miejscach wzdłuż drogi konary drzew, które wchodzą w skrajnię jezdni, co powoduje duże niebezpieczeństwo i zwężenie światła drogi. Na całej długości odcinka praktycznie nie ma poboczy, te które istnieją są bardzo zniszczone. Rowy są szczątkowe, zamulone i zarośnięte. Projekt przewiduje: - przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi; - przebudowę zatoki autobusowej; - przebudowę zatoki parkingowej; - przebudowę drogi gruntowej na drogę                 o nawierzchni asfaltowej; - położenie nowej nawierzchni bitumicznej; - odtworzenie, odmulenie lub skarpowanie rowów i utwardzenie poboczy; - powstanie nowego progu zwalniającego; - wybudowanie 348 mb bieżących ciągu pieszo- rowerowego; - wybudowanie 1295 mb bieżących chodnika; - ustawienie 24 mb barier ochronnych chodnikowych w niebezpiecznych miejscach; - przycięcie konarów drzew wchodzących w skrajnię jezdni; - zamontowanie pachołków odseparowujących ścieżkę rowerową od jezdni na dł. 342 m. Na poszczególnych odcinkach zakres prac obejmuje: 1. Odcinek I : Przebudowa drogi powiatowej nr 3921P na odcinku od DW 308 w m. Lubiń do m. Bieżyń km 0+000 - 1+900 Na tym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA), częściowo wzmocniona geosiatką, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym ruchliwym odcinku drogi szczególnie w okresie letnim. Dodatkowo poza terenem zabudowanym nawierzchnia poszerzona zostanie do 5,5 metra. Bezpieczeństwo zostanie zwiększone również poprzez zamontowanie ochronnych barier chodnikowych na długości 16 m przy wjeździe na parking do Opactwa Benedyktynów. Przy wjeździe do wsi Bieżyń, chcąc odseparować ścieżkę rowerową od jezdni ustawione zostaną słupki U1a na długości 342m. Wzmocnione zostaną pobocza, odtworzone, odmulone lub oskarpowane zostaną rowy, za ścieżką rowerową posadzone zostaną drzewa. Na całym odcinku odtworzone zostanie również oznakowanie pionowe oraz poziome. 2. Odcinek II: Przebudowa drogi powiatowej nr 3921P na odcinku od m. Bieżyń do drogi powiatowej 3919P km 1+900 - 3+443 Na tym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej ( SMA), wraz z wymianą krawężników, prace te znacznie poprawią bezpieczeństwo na tym ruchliwym odcinku drogi szczególnie w okresie letnim. Dodatkowo na terenie zabudowanym nawierzchnia poszerzona zostanie do 6,00 metrów. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie Lubiń-Bieżyń- Bielewo. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie również kompleksowy remont chodnika o łącznej powierzchni 543,2 m2. Przy szkole podstawowej w Bieżyniu wybudowany zostanie nowy próg zwalniający oraz zamontowane zostaną ochronne bariery chodnikowe na długości 8 mb. Wyremontowana zostanie również zatoka autobusowa. W ramach zadania nastąpi wymiana studzienek ściekowych na studnie ściekowe przykrawężnikowe. Wzmocnione zostaną pobocza oraz odtworzone, odmulone lub oskarpowane zostaną rowy. Na tym odcinku usunięte zostaną gałęzie wchodzące w skrajnie jezdni, które mocno ograniczają widoczność podczas jazdy. Odtworzone zostanie oznakowanie pionowe i poziome. 3. Odcinek III: Przebudowa drogi powiatowej nr 3919P na odcinku od m. Bieżyń do drogi powiatowej 3923P km 3+443 - 5+128 Na całej długości tego odcinka wyrównany zostanie profil drogi oraz położona zostanie geosiatka na odcinkach najbardziej niestabilnych. Zostanie położona nowa nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA), wraz z krawężnikami oraz nowymi studniami ściekowymi. Przebudowana zostanie zatoka parkingowa w Bieżyniu. Wyremontowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową prowadzącą do najatrakcyjniejszej turystycznie miejscowości powiatu- Cichowa. Nastąpi remont istniejących chodników o łącznej powierzchni 1099,80 m2. Wzmocnione zostaną pobocza, odtworzone rowy oraz usunięte zostaną gałęzie drzew wchodzących                    w skrajnię jezdni. W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną utwardzone zjazdy na pola. Odtworzone zostanie również oznakowanie pionowe i poziome. 4. Odcinek IV: Przebudowa drogi powiatowej nr 3923P od km 5+128 do km 7+218 Na odcinku tym w terenie niezabudowanym poszerzona zostanie jezdnia do 5,5 metra wraz z położeniem nowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA). Nastąpi również korekta dwóch niebezpiecznych łuków oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą gminną. W terenie zabudowanym położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, odcinki najbardziej niestabilne wzmocnione zostaną geosiatką. Przebudowane zostanie skrzyżowanie w miejscowości Mościszki. Nastąpi regulacja kratek spustowych, wzmocnione zostaną pobocza, powstanie ściek uliczny. Odtworzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe.  W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowana zostanie droga powiatowa o nawierzchni gruntowej , na długości 500 metrów położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjno - Handlowe PRA-MAS sp. z o.o,                    ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2886413,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                      Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3215387,87

Oferta z najniższą ceną: 3215387,87 / Oferta z najwyższą ceną: 3760469,47

Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Adam Gabryelski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-03-06 11:36:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-03-06 11:36:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-03-06 11:36:45)
Lista wiadomości