logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg powiatowych nr 3907P i 3914P.

Kościan: Przebudowa dróg powiatowych nr 3907P i 3914P
Numer ogłoszenia: 89042 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35446 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych nr 3907P i 3914P.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem poszczególnych zadań: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P na odcinku Gniewowo - Wonieść. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3914P na odcinku Jarogniewice - Mikoszki. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P na odcinku Gniewowo - Wonieść

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 650122,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 713648,83

Oferta z najniższą ceną: 713648,83 / Oferta z najwyższą ceną: 890651,98

Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3914P na odcinku Jarogniewice - Mikoszki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157073,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 171628,17

     Oferta z najniższą ceną: 171628,17 / Oferta z najwyższą ceną: 223670,83

           Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-03-17 13:25:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-03-17 13:26:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-03-17 13:25:52)
Lista wiadomości