logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg powiatowych nr 3941P, 3905P, 3909P, 3898P i 3929P (chodniki).

Kościan: Przebudowa dróg powiatowych nr 3941P, 3905P, 3909P, 3898P      i 3929P (chodniki)
Numer ogłoszenia: 138826 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92684 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych nr 3941P, 3905P, 3909P, 3898P i 3929P (chodniki).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane  z wykonaniem poszczególnych zadań: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3941P    w m. Sierakowo. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3905P w m. Widziszewo.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P w m. Wieszkowo.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P  i 3929P w m. Zgliniec. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3941P w m. Sierakowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo - Handlowa Jacek Kubiak, ul. Narutowicza 4, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56051,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 66913,98

Oferta z najniższą ceną: 66913,98 / Oferta z najwyższą ceną: 79239,10

Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3905P w m. Widziszewo.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161798,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 212274,02

Oferta z najniższą ceną: 212274,02 / Oferta z najwyższą ceną: 243503,25

Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P w m. Wieszkowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MI - DAN Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154491,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 178089,24

Oferta z najniższą ceną: 178089,24 / Oferta z najwyższą ceną: 214563,91

Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P i 3929P w m. Zgliniec

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR BIS Marcin Marszałek, Nowa Wieś ul. Powstańcow Wlkp.43,41, 64-234 Przemęt, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96641,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 113413,72

Oferta z najniższą ceną: 113413,72 / Oferta z najwyższą ceną: 142888,98

Waluta: PLN.

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Malgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-06-10 11:35:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-06-10 11:35:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-06-10 11:35:24)
Lista wiadomości