logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie w 2014/2015 roku.

Kościan: Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie w 2014/2015 roku.
Numer ogłoszenia: 30668 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.                                                                               Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.                                                                                      

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4390 -2014r.                                                                                           

 Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie w 2014/2015 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie w 2014/2015 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. MATUZ Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 9, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78017,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 91890,00                                                                                                                                                  Oferta z najniższą ceną: 91890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 91890,00                      Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-01-28 09:29:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-01-28 09:39:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-01-28 09:29:00)
Lista wiadomości