logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 3980P ul. Szkolna w Kościanie.

Kościan: Przebudowa drogi powiatowej nr 3980P ul. Szkolna w Kościanie
Numer ogłoszenia: 76874 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26070 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej                  nr 3980P ul. Szkolna w Kościanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3980P                       ul. Szkolna w Kościanie. Wykonawca udzieli zamawiającemu 3-letniej gwarancji                            na zrealizowany przedmiot umowy. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GÓR-BUD Górny Jerzy, ul. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 545454,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                       Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 573591,68

Oferta z najniższą ceną: 573591,68 / Oferta z najwyższą ceną: 775544,48

Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Malgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-03-07 12:59:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-03-07 12:59:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-03-07 12:59:07)
Lista wiadomości