logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie wraz z ulicą Kaźmierczaka i dojazdem do ZSP.

Kościan: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie wraz z ulicą Kaźmierczaka i dojazdem do ZSP
Numer ogłoszenia: 67855 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52674 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie wraz z ulicą Kaźmierczaka i dojazdem do ZSP.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie wraz z ulicą Kaźmierczaka i dojazdem do ZSP. Wykonawca udzieli zamawiającemu 3-letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjno - Handlowe PRA-MAS sp. z o.o.,                   ul. Święciechowska 158,, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1569619,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1595783,53

Oferta z najniższą ceną: 1595783,53 / Oferta z najwyższą ceną: 1770725,06

Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-03-31 10:28:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-03-31 10:29:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-03-31 10:28:54)
Lista wiadomości