logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych.

Kościan: Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych
Numer ogłoszenia: 141612 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84978 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem oznakowania poziomego. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. Wykonawca udzieli zamawiającemu 3-letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grawil Sp. z o.o. Oddział Ruda Śląska, ul. Katowicka 141, 41-705 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70448,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                        Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 63563,94

Oferta z najniższą ceną: 63563,94 / Oferta z najwyższą ceną: 101659,50

Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-04-25 14:05:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-04-25 14:06:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-04-25 14:05:22)
Lista wiadomości