logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 3909P ul. Strzelecka w m. Krzywiń.

Kościan: Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P ul. Strzelecka                                     w m. Krzywiń
Numer ogłoszenia: 316552 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281256 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P ul. Strzelecka w m. Krzywiń.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3909P ul. Strzelecka w m. Krzywiń. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót. Wykonawca udzieli zamawiającemu 3-letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo - Handlowa Jacek Kubiak, ul. Narutowicza 4, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187301,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 229411,78

Oferta z najniższą ceną: 229411,78 / Oferta z najwyższą ceną: 229411,78

Waluta: PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-09-24 10:42:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-09-24 10:44:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-09-24 10:42:38)
Lista wiadomości